Politieke Ledenraad in De FLINT

PvdA-Logo
Door: Joseph F.M. Koenraadt

Een beknopte impressie van de PvdA – Politieke Ledenraad

Amersfoort, 14 november 2015. De FLINT, congrescentrum is volgestroomd met PvdA leden. Het is de dag na vrijdag 13 november 2015. De gebeurtenissen van die vrijdag te Parijs liggen als een onzichtbare sluier over aanwezigen.
Diederik Samsom opent de bijeenkomst met een toespraak die ingaat op die barbaarse Parijse gebeurtenissen. De teller van het aantal doden staat op dat moment 128 slachtoffers. Het aantal gewonden is opgelopen tot 200 waaronder 80 zwaargewonden. Samsom ’s speech is gepast en juist van toon. De zaal wordt door Samsom meegenomen in een vertoog dat uitstijgt boven het simpel meedelen en opsommen van de brute feiten. Samsom geeft duiding en wijst de zaal de verschillen, waarin handvatten en concrete aanwijzingen opgesloten zitten tot samen verder denken en doen. Want, zo houdt Samsom zijn gehoor voor, onze manier van leven, onze waarden en normen stellen ons op de proef. Sterker…stelt onze democratie op de proef. We zijn boos en ook bang. Maar juist nu krijgen verbondenheid en solidariteit betekenis. Wij tegenover ZIJ. De aanslag plegers willen maar 1 ding: de schismamakers groter (terroristen/extremisten) en de verbinders (de aangevallenen) kleiner. De terroristen hebben ongelijk. Maar niet volgens de uitgekauwde mantra’s van etniciteit, religie, discriminatie, geboorte e.d., maar een benadrukken van een echt WIJ-ZIJ langs de volgende typeringen: WIJ staat voor democratie, voor liberté, egalité, fraternité (vrijheid, gelijkheid, broederschap), voor waarden en normen. ZIJ staat voor het haten en verachten van die democratische grondwaarden en uitgangspunten. Onze democratische waarden zijn zacht, zwak en kwetsbaar. Maar juist daarin zal blijken dat we Oersterk zijn. Sterker dan de kogels en bommen van die extremisten. Dat weten ze en dat maakt ze wanhopig en dat maakt ons vastberaden om de daders te vinden en te straffen. Vastberaden om ons niet uit elkaar te laten spelen. We trots op wie we zijn en waarvoor we staan. Samen zijn we één.

De zaal nam 1 minuut stilte in acht voor de slachtoffers in Parijs. Indrukwekkend.

Vanuit de zaal wordt er gereageerd op de gebeurtenissen in Parijs. Hans Spekman zegt, desgevraagd, dat hij de gebeurtenissen voelt tot in zijn botten. We moeten pal staan met elkaar en strijdbaar zijn tegen dit geweld. Een lid benadrukt dat we ook oog moeten hebben voor onze eigen interne situatie (naar binnen kijken) en solidair moeten willen zijn met de duizenden ontheemden en daklozen en haast moeten maken met de aanbesteding van sociale woningbouw. Een ander lid roept emotioneel op tot het inzetten van het vrijgekomen budget van 8 miljard om de vluchtelingen te steunen en niet te besteden aan ons eigen ego. Weer een ander lid begrijpt de WIJ-ZIJ verdeling van Samsom aan om juist nu vooral de PVV van Wilders in die zin krachtiger tegemoet te treden. Een groot gedeelte van de zaal applaudisseert voor deze discussie bijdrage. Deze opmerking en oproep van dat PvdA lid roept een felle en beargumenteerde tegenreactie van een ander PvdA lid op, die kort en bondig stelt, dat het onderscheid van Samsom in WIJ-ZIJ betrekking had op onze democratische waarden en normen. We kunnen van de PVV vinden wat we willen, maar het is absolute onzin om de PVV en Wilders te scharen onder het kopje ZIJ, dat wil zeggen onder de haters van de democratische waarden en het verheerlijken van geweld. Wilders heeft nooit opgeroepen tot geweld. Wilders onderschrijft de democratische waarden van dit land en onze samenleving. We moeten wel zorgvuldig zijn en blijven. Diederick Samsom grijpt dit punt aan en stipuleert nogmaals de uitleg van WIJ-ZIJ en onderschrijft in die zin de repliek van uit de zaal n.a.v. de aanval op de PVV en Wilders. Een PvdA lid, betrokken bij het onderwijs te Rotterdam, vertelt over de problemen die zijn collega’s in het onderwijs ondervinden om voor de voornamelijk islamitisch georiënteerde studenten bepaalde onderwerpen bespreekbaar te maken. Deze scholenbezoeker spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit. Er wordt te weinig gedaan om in het onderwijs een bodem te leggen voor een gezonde gedachtenuitwisseling. Een daverend applaus ter herkenning van de problematiek klinkt op uit de zaal. Kamerlid Marcouch herkent het probleem. Marcouch houdt de zaal een algemeen verhaal voor dat op het volgende neerkomt: elkaar opzoeken; met elkaar praten; geen daders aanwijzen van extremistisch geweld; respect hebben voor elkaar; vrijheid van meningsuiting toestaan; ook begrip hebben voor de mening van een ander (bv. Wilders); niet tolereren dat er wordt haat gezaaid en geweld wordt verheerlijkt. Het gesprek over dit soort onderwerpen start op straat; in de klas; in het buurthuis; in het portiek; in de moskee en thuis. Marcouch onderschrijft de problematiek en hij probeert die zorg vooral ook bij de fractieleden neer te leggen. Maar ook bij burgermeesters, wethouders en raadsleden, die Marcouch oproept om docenten te faciliteren om die moeilijke gesprekken te voeren met studenten.

De discussie neemt een vlucht. Er worden vragen gesteld over de impact van ons buitenlandbeleid en de reacties die dat oproept. Zijn wij voor een deel debet aan de ontstane situatie? Pasklare antwoorden zijn er niet. Vijftien jaar Midden Oosten politiek in combi met andere naties is niet in één – twee – drie minuten te duiden. Welke lessen hebben we geleerd uit het verleden. Heel veel, maar hebben we de juiste lessen geselecteerd uit het verleden? De materie is meer dan weerbarstig en we zijn mede afhankelijk van de processen in het buitenland. Wat is de juiste verhouding van inzet van bv. militaire middelen en gelden voor ontwikkelingsdoeleinden. We zijn aan het aftasten hoe nu verder met al die brandhaarden: Syrië, Libië, Irak, Mali, Jemen etc. Zelfstandig tot een oordeel komen en kijken of het past bij de andere landen. Minister Liliane Ploumen zoomt in op de mogelijkheden en onmogelijkheden om nu en korte- en langere termijn aan de opbouw te beginnen van de brandhaarden. Ploumen heeft geen receptuur voor deze problemen van deze omvang. Er moeten plannen komen. Daar is geld voor nodig…veel geld en solidariteit. Alleen dan kan ook daar de vrijheid voluit beleefd en ervaren worden. Kamerlid Marit May (Europese Zaken) gevraagd naar haar blik op de gebeurtenissen, zegt het heel begrijpelijk te vinden dat Frankrijk de grenzen gaat sluiten. We moeten samen sterk staan, maar op dit moment is dat zo ingewikkeld om de sleutel te vinden tot lotsverbondenheid, saamhorigheid en solidariteit. Het is de opdracht van de Europese gemeenschap om met elkaar toch in gesprek te blijven hoe moeilijk het ook is. Er volgt nog een oproep van een lid om niet alleen een intellectuele benadering voor te staan maar ook met het hart. Daarop aansluitend klinkt de oproep van een lid om wakker te worden. Volgens dit lid slapen we…we hebben niet door welke ellende de vluchtelingen door moeten maken. We moeten wakker worden. De Parti Socialisti benadrukt de internationale de samenwerking volgens de internationale secretaris Kirsten Meijer, die kon melden dat we het redden, want ook de Parti Socialisti, bij monde van de secretaris, meent dat we sterke democratieën hebben.

Het presidium sluit deze voor discussie af om de aandacht van deze bijeenkomst te richten op de agenda. Het is de bedoeling dat de aanwezigen een keuze maken voor een workshop. Na de workshop komt iedereen terug en een korte samenvatting ervan zal worden gegeven.
Een proef met het elektronisch – GSM stemmen zal plaatsvinden. Daarna worden de moties (29) in stemming gebracht. Wellicht is er nog tijd om minister Koenders te vragen naar de stand van zaken?
Maar eerst wordt er op gepaste wijze (prachtig boeket bloemen) afscheid genomen van Wilma Mansveld (ex staatssecretaris). Samsom noemt Mansveld een geweldig mens en een goede staatsecretaris. Een daverend applaus vanuit de zaal, waarin de algemene waardering voor haar arbeid doorklinkt, voor Mansveld.

Workshop Vluchtelingen problematiek:

Mevrouw Tineke Ceelen (directeur Stichting Vluchtelingen) neemt haar gehoor mee naar de actuele en schrijnende situatie die dagelijkse praktijk zijn voor vluchtelingen in de grenslanden. Op dit moment zijn er zoveel brandhaarden en probleem gebieden. De meeste vluchtelingen worden opgevangen in de buurlanden. Slechts een klein deel stroom door naar het Westen. Er is zoveel nodig. Sanitatie, kleding, voedsel, geneesmiddelen, gezondheidzorg en geld en vrijwilligers. Zoals het er nu uitziet stopt de vluchtelingenstroom voorlopig niet. Het is belangrijk de vluchtelingen, en dan voornamelijk de zwakkeren onder hen zoals ouderen, alleenstaande vrouwen, kinderen, invaliden, extra aandacht te schenken. Het bieden van toekomst perspectief voor hen die alles zijn kwijt geraakt is belangrijk en noodzakelijk. Onderwijs. Geef mensen perspectief. We moeten niet alle poorten en deuren open zetten. Maar wel mensen beter faciliteren die hier al zijn. Greencard, snellere openstelling voor voorzieningen als onderwijs. Ceelen roept op om de leiding te nemen als voorzitter van EU-Raad komend jaar.
Minister Lilianne Ploumen beaamt het verhaal van Ceelen. Ploumen verhaalt over haar concrete ervaringen in dat gebied. Volgens Ploumen is het besef van urgentie ook bij de internationale collega’s doorgebroken. Geld komt er, dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws dat het niet genoeg is en ook de wijze van invulling ervan. Ons EU voorzitterschap kan een boost geven aan die discussie. Maar vooruitlopend daarop heb ik een programma van 15 actiepunten rondgestuurd aan de internationale collega’s. Een plan dat gefocust is op het beter helpen van de vluchteling. Eén van de aandachtspunten is het verbeteren van de (lokale) overheid in die landen. Vaak zijn mensen op de vlucht omdat het onderwijs voor hun kinderen maar niet in die landen van de grond komt. Schrijnend, volgens Ploumen, is dat Griekenland keer op keer internationale hulp voor de vluchtelingen aan de Griekse grenzen afwijst en af en toe sporadisch mee werkt. Laten we hopen dat de Grieken onze hulp in deze vraagstukken accepteren.
Wat toch vooral uit alle vragen en antwoorden naar voren komt is de zorg voor en zorg om de vluchteling. Hoe gaan we dat allemaal op een fatsoenlijke manier vormgeven? Hoe bieden we de nieuwkomers perspectief? Wat kunnen we internationaal afspreken? Hoe houden we iedereen betrokken? Griekeland kan het niet alleen stelt Atje Kuiken (Kamerlid) terecht, maar Griekenland moet ook onze hulp aanvaarden. Ook Oost-Europa zal zijn evenredige bijdrage moeten leveren, dat doen die landen nog niet. Voor de korte termijn geldt voor Nederland het huisvestingsprobleem en het leren van de taal. Maar ook diploma erkenning en de drempels weg om aan het werk te kunnen. Dat programma ga ik met Lodewijk Asscher uitwerken en aanpakken.

De vraag die onbeantwoord is gebleven en sluimerend (in de vragen en antwoorden) op de achtergrond speelde was: Is er een verklaring voor het feit dat circa 80% van de Nederlandse bevolking zegt: het is genoeg met de vluchtelingen toestroom?

In de nazit van deze workshop Mw. Tineke Ceelen gevraagd waarom zij zo nadrukkelijk, in haar verhaal als een terzijde opmerking, de gebeurtenissen in Parijs als niet gerelateerd aan de ISLAM (Koran) ziet. Immers, m.i., als daders zich uitdrukkelijk beroepen op een inspiratiebron voor hun handelen, in dit geval de Koran, begrijp ik niet goed waarom Mw. Ceelen stelt dat het niets met de ISLAM te maken heeft. Overigens Mw. Ceelen staat in haar uitspraak niet alleen. Ook de heer Michiel Servaes (Kamerlid) deed exact dezelfde uitspraak. Wellicht praten we elkaar na? Want het is bijna een standaard uitdrukking geworden van opiniemakers. De uitspraak is opmerkelijk, omdat daarmee geen recht wordt gedaan aan degene die de uitspraak doet. Men neemt hem (in dit geval de terrorist) niet serieus. Dat is nog daaraan toe, maar het effect is dat mensen die op een normale wijze hun islamitisch geloof belijden achterover gaan zitten bij deze gruwel daden en zeggen: …het heeft niks met de ISLAM te maken (dat zeggen immers opiniemakers en Mw. Ceelen)… En dat is precies wat nu gebeurt. De meerderheid van de moslims hoor je niet over de gruweldaden. Laat staan over een veroordeling ervan.
Het is voorstelbaar dat mensen de Koran teksten verschillend interpreteren. De extreme radicaal haalt zijn boodschap uit de zelfde woorden als de andere moslim die er iets anders uit leest. Beiden stromingen weten zich geïnspireerd door de Koran en is dus ISLAM gerelateerd. Semantische discussie?

Het programma voorziet in een korte samenvatting van de andere workshops. Ik zal een paar item naar voren brengen die mij opvielen.

Workshop Oekraïne en associatieverdrag:

Wat hardnekkig rondzingt is dat dit verdrag een opstap is naar een lidmaatschap Europese Unie. Dat is het niet. Het is een handelsverdrag. We moeten elkaar de discussie aan.

Wat ik niet gehoord heb is de uitleg van de militaire paragrafen; het feit dat in de Oekraïne een burgeroorlog woedt en de betekenis daarvan in relatie tot de militaire paragrafen; de kosten (geld) voor de Europese Unie, meer precies voor Nederland, in relatie tot de bezuinigen in Nederland zelf voor de ouderen, de Wajongers, de minima etc.

Workshop Crisis Griekenland:

Er kon maar 1 onderwerp behandeld worden. Wat pregnant aan de orde is gesteld is de mate waarin de sociaal democratie functioneert. Dat moet beter. De democratische besluitvorming laat te wensen over. De Griekse crisis is een voorbeeld. Het functioneert niet. We staan (als landen) tegenover elkaar en nemen elkaar de maat. Het gevaar dreigt dat het Europese project op de klippen loopt.

Workshop Syrië:

In Syrië hebben we te maken met gigantische problemen. Als mensen worden opgevangen in kampen, start met mensen opleiden zodat wanneer de tijd daar is men direct geëquipeerd aan de slag kan als bv. ingenieur e.d.. Verder is het noodzakelijk de dialoog en toenadering tot Rusland te zoeken. Vrede is noodzakelijk voor stabilisering, maar zal niet lukken zonder Rusland. Moet Assad blijven? Een probleem om daar een antwoord op te geven zoals het nu ligt.

Workshop Eerlijk werken:

Als we nog in de veronderstelling leven dat uitbuiting en vormen van slavernij alleen in de ons bekende lage lonen landen voorkomt heeft het mis. Ook aan de randen van Europa werken mensen in fabrieken voor een karig loon. Zo weinig dat ze niet voldoende verdienen om zelf in hun levensonderhoud te voorzien. Wetgeving is noodzakelijk.
Uit onderzoek blijkt dat extremisme en migratie verband houden met elkaar. Voor velen pakt migratie goed uit: men vindt een nieuw thuis en vaderland. Voor migranten aan de onderkant en laag opgeleid pakt het soms verkeerd uit en raken teleurgesteld en vluchten bijvoorbeeld in het extremisme. Europa moet een programma ontwikkelen dat opwaartse sociale contingentie bevorderd.

Workshop Duurzaamheid:

De kern die in deze workshop naar voren is gekomen dat duurzaamheid vooral vraag gestuurd georganiseerd moet worden. Dus niet aanbod gestuurd, dat wil zeggen van de grote (belanghebbende) industrieën. Een duidelijke oproep naar de lokale bestuurders in gemeenten. Hoe het klein. Laat duurzaamheidsplannen vooral landen bij de burgers. Niet alleen idealistisch maar budgettair – financieel. Wat levert mijn huis isoleren op; wat leveren zonnepanelen op. Dat soort zaken. Zoek binnen de PvdA slimme meisjes en jongens die verstand hebben van duurzaamheidszaken en laat die aan de slag gaan.
Maak een echte industriepolitiek gekoppeld aan de handelspolitiek. Maak ook een grondstoffen beleid voor een circulaire economie (hergebruik van grondstoffen en materialen).

Wat ik gemist heb een pleidooi voor het (gefaseerd, op korte termijn) sluiten van de kolencentrales; een aanpassing van nieuwbouw wetgeving. Stel voor elk nieuwbouw (woning) zonnepanelen en isolatie en andere duurzaamheidsmaatregelen verplicht. Denk eens na over de aanpassingen van onze veestapel en pluimvee e.d. (uitstoot). Stimuleer alternatieve energiebronnen, maak fossiel minder aantrekkelijk. Organiseer je duurzaamheid ook politiek en in beleid.

De Moties (29):

Er liggen 29 moties voor waar de ledenraad zich over kan uitspreken. Hoe de stemming is verlopen kunt u nalezen.
De toegevoegde motie 15A (Motie vrede Israël en Palestina) is de meest in het oog springend. Deze wordt verworpen, en daarmee wordt het preadvies gevolgd.

In de nazit heb ik Michiel Servaes (Kamerlid) geattendeerd op een andere brandhaard namelijk Marokko versus West-Sahara. Een vergeten conflict. Het wordt tijd aan deze schrijnende situatie, waarin het volk de Saharanen zich bevinden, daadkrachtig internationaal wordt opgepakt. Ik kan me voorstellen dat Nederland als voorzitter van EU-Raad dit onderwerp ook agendeert.

Tot slot:

Ik heb veel gehoord, veel gezien, veel geleerd…interessante mensen ontmoet…een vruchtbare socialistisch democratische bijeenkomst.

Advertenties

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.