Leermomenten

de_denker_01
Door: Joseph F.M.Koenraadt

Lessen leren uit het verleden…maar welke?

Waarden in perspectief

‘Het kaf van het koren scheiden’ en ‘zachte heelmeesters maken stinkende wonden’ zijn oude Nederlandse uitdrukkingen die door de eeuwen heen uitdrukking geven aan de dagelijkse ervaren praktijk. De praktijk als leermeester. Levenslessen die vooral en voornamelijk gestoeld zijn op hetgeen mensen doen. Dit leerproces wordt nogal eens veronachtzaamt. Om allerlei (moverende ?) redenen.

Neem nu bijvoorbeeld de emotioneel geladen pleidooien om voor de stromen vluchtelingen ruimhartig onze waarden en normen van toepassing te laten zijn. In een recent stuk op LINKSOM klinkt een compromisloos pleidooi voor het handhaven en ten uitvoer leggen van de afspraken die zijn gemaakt op nationaal en internationaal niveau met betrekking tot vluchtelingen en migratie. Aandoenlijk en gepassioneerd en zeker niet zonder grond om zo’n vlammend pleidooi te houden. De vraag is of alles wat daar gezegd en beweerd wordt argumentatief en objectief, zonder een zweem van eenzijdige belichting, de lading dekt? Ik kom er hier integraal nog op terug.

De vraag die eigenlijk voorligt, is de volgende: …’zijn onze waarden en normen’ ook altijd en onder alle omstandigheden onwrikbaar en in beton gegoten geldig? We kunnen vooraf, om tot een betekenisvolle beantwoording te komen, twee onomstotelijke grootheden vaststellen:

 1. Egoïsme gaat voor altruïsme … ALTIJD (zie: bijdrage Begrijpend Omdenken, 1 februari 2016, LINKSOM);
 2. Wet – en regelgeving, verdragen enzovoort zijn menselijke maaksels en hebben per definitie geen eeuwigheidswaarde.

Onze (westerse) samenleving heeft, door de eeuwen heen met schade en schande, geleerd dat het voor een ieder beter is om volgens afgesproken regels met elkaar om te gaan. Het juk van … ‘Homo Homini Lupus’…(de mens is een wolf voor zijn medemens) werd/is afgeworpen en vervangen door … ‘Homo res sacra homini’… (de mens is iets heiligs voor de mens). Het respect (beter is: de gepaste waardering) voor de ander komt in allerlei verdragen, waaronder de Grondwet, en internationale verdragen zoals VN verdragen voor de mens, het kind en natuur (ecosystemen) tot uitdrukking. De wijze van omgaan met elkaar gebaseerd op democratische uitgangspunten achten wij, als (westerse) gemeenschap, het beste systeem om samen te leven. Fundamentele rechten, maar ook plichten, vinden onderdak in het totale stelsel van afspraken. Een stelsel van afspraken dat per definitie dynamisch is en mee beweegt naar bevind van (samenleving) zaken.

Belangrijk bij al deze afspraken is dat ze tot stand gekomen zijn onder de vlag van wederkerigheid, nut en noodzaak, maar vooral met vertrouwen in elkaar en in de zaak waarvoor men gezamenlijk staat.

Als het ervaren, beleefde en gevoelde wederzijdse vertrouwen tussen contractanten (burgers) geschonden wordt; wanneer regels en afspraken met voeten worden getreden, dan zijn we collectief verontwaardig en zelfs boos. We treffen/maken voorzieningen om verkeerd gebruik van de afspraken en regels te voorkomen en overtreders van de in vertrouwen gemaakte afspraken worden met passende maatregelen gesanctioneerd. Elke samenleving heeft (helaas) te maken met mensen en/of groepen van mensen die het niet zo nauw nemen met de afspraken. In de kern zijn afspraken op papier gestolde uitdrukkingen van wederzijdse… ‘WAARDEN en NORMEN’… Alle vormen van criminaliteit tasten daarom het stelsel van het afgesproken waarden – en normen systeem aan. Het vertrouwen ebt zienderogen weg bij burgers in onze systemen voor en van menselijke waardigheid en veiligheid. Angst en wantrouwen en achterdocht liggen op de loer en manifesteren zich in allerlei vormen.

Wat heeft dit alles te maken met vluchtelingen?

Ik ga niet in op de achterliggende problematiek waarom de vluchtelingenstroom op gang komt en er is. Die duiding is arbitrair en sterk afhankelijk van het kijkperspectief. Is voor deze analyse ook niet van belang.

Het …’bruggetje’… dat ik wil maken is vrij eenvoudig. Als wij op grond van onze wet – regelgeving onze burgers (terecht) houden aan de afgesproken waarden en normen zal dat ook onverkort moeten gelden voor nieuwkomers.

Voor alle nieuwkomers die onze waarden en normen schenden (zoals hiervoor is uitgelegd), is geen plaats in onze samenleving. Dus…

 • nieuwkomers met valse/fop papieren zullen geen toegang krijgen tot onze samenleving.
 • Nieuwkomers die onze waarden – en normen schenden (delicten plegen: denk aan bejegening van LHBT migranten; vormen van crimineel gedrag vertonen; vrouwen als minderwaardig beschouwen en er naar handelen: aanranding, verkrachting en seksuele intimidatie; pedofiele seksualiteit propageren (kindbruiden en kindhuwelijken); lichamelijke verminkingen (vormen van besnijdenis) voorstaan en de bejegening van Christenen) zullen geen toegang krijgen.

Onze samenleving is juist op grond van onze (westerse) waarden en normen bereid de ontheemden (asiel vragers) in nood naar vermogen en naar bevind van zaken een helpende hand te reiken. In politieke termen: Rechts en Links zijn het daarover eens. Dat wil zeggen een implementatie van wet – en regelgeving, zowel nationaal als internationaal. Naast de wapenspreuk van Nederland…’Je maintiendrai’… (ik zal handhaven) klinkt ook het … ‘je mangerai’… (ik zal eten) voor de asielzoeker. Bed, bad, brood en begeleiding.

Waar gaat het mis?

Nog steeds willen de politieke beleidsmakers, nationaal – en internationaal, blijven vasthouden aan een naïef beeld en de ogen sluiten voor de scheefgegroeide situatie die inmiddels de vigerende praktijk is aan de Europese buitengrenzen. De geschiedenis herhaalt zich jammerlijk. De integratie is mislukt en nu dreigt/is op alle fronten het vluchtelingen beleid een fiasco geworden. De intentie was/is meer dan goed en humaan, maar gaat ten onder aan naïviteit en gebrek aan werkelijkheidszin omdat de beleidsbepalende politiek er maar van uit blijft gaan dat onze (westerse) waarden garant staan voor wederzijdsheid bij de gelukzoeker. En laten we ons niet vergissen…de import waarden van de migrant (asielvrager/vluchteling/gelukzoeker enz.) zijn andere waarden dan de onze.

Zoals gesteld kan worden … berusten waarden- en normen op basis van wederzijds vertrouwen. Het is vastgesteld dat in de stroom vluchtelingen zeer velen asiel aanvragen op basis van spook documenten (valse/fop documenten). In Syrië bijvoorbeeld kunnen valse papieren gekocht worden: paspoorten, identiteitsbewijzen en diploma’s. Een levendige handel. Daarnaast zijn er velen die om puur economische redenen naar Europa komen. De Griekse kusten worden ‘overspoelt’ met jonge mannen uit Marokko, Algerije andere Afrikaanse landen waar geen (levens) dreiging of iets dergelijks aan de orde is. Deze mensen zijn geen asielzoeker maar mensen op zoek naar een beter economisch bestaan, kortom gelukzoekers.

Het is op zich meer dan voorstelbaar dat deze mensen, die vaak in een uitzichtloze thuisland situatie verkeren, dat wil zeggen werkeloos, zonder perspectief etc. met een gemiddeld inkomen van rond de € 5,00 per dag (? : zelfs rekening houdend met een veel lagere levensstandaard is het financieel lucratief: denk aan de voorgenomen opzegging wet woonbeginsel Nederland-Marokko van Min. Asscher) de sprong naar de asiel aanvraag wagen in Europa. Deze (wanhopige/gelukzoekende) mensen zullen zeker niet schromen om de (westerse) waarden en normen eenzijdig te interpreteren. Dat willen zeggen, een interpretatie die niet gebaseerd is op wederzijds vertrouwen waaronder de (westerse) waarden tot stand zijn gekomen, maar door leugen en bedrog (valse documenten of helemaal geen documenten) proberen toegang te verschaffen tot Europa en daarmee recht (willen) doen laten gelden op de (westerse) wet –en regelgeving. Ter illustratie:

Wat krijgen ze?

Sommige vluchtelingen zelf vinden dat ze wat meer mogen krijgen, anderen zeggen dat het juist minder kan of zelfs moet. Maar wat krijgt die groep nou precies als ze hier in Nederland aankomen?

Er is een groot verschil tussen wat vluchtelingen in een noodopvang en wat ze in een asielzoekerscentrum ontvangen. Vluchtelingen die nu ons land binnenkomen, komen terecht in een noodopvang zoals een sporthal of een omgebouwde daklozenopvang. Zij krijgen alleen onderdak en drie maaltijden per dag. Verder niets.

Kijk op onderstaande link voor de precieze bedragen enzovoort.

http://nos.nl/op3/artikel/2071050-wat-krijgt-een-vluchteling-in-nederland-eigenlijk.html

Leermomenten?

Wat in de EU zichtbaar wordt is het besef dat het anders moet met het vluchtelingen beleid. De individuele lidstaten trekken hun eigen plannen. Hoge hekken worden/zijn opgetrokken in Oost Europa. Denemarken en Zweden schroeven de grenscontroles maximaal op en sturen de spook asiel aanvragers per vliegcharter retour. Duitsland …’schafft es nicht mehr’…en voert ook grenscontroles in. Nederland volgt schoorvoetend met (mobile) grenscontroles (maandag 8 februari 2016). De Nederlandse burger trekt ook zijn eigen plan. De media meldt een verwachte emigratie van Nederlanders, die ons land de rug toekeren, van rond de 150.000. Een van de redenen is dat men het zat is hoe omgegaan wordt met de (westerse) waarden – en normen.

En toch is er, m.i., geen reden om grote woorden te gebruiken. Ik ben geen voorstander van termen als …’Wilders en zijn wolvenbende …het nog rechtse ongedierte kruipt uit zijn holen’… ‘Een schilderij van Jeroen Bosch is niets bij wat ons te wachten staat als dreigende Apocalyps’ … Met dit soort van bewoordingen bouwt men geen brug tot beter begrip. Dit is contra productief voor een situatie die dringend een oplossing behoeft.

Hoe nu verder?

Welke lessen kunnen we nu leren uit het verleden? Ik stel voor dat de PvdA het volgende beleid agendeert en serieus in overweging neemt. Ik doe dit met klem en urgentie. De PvdA verkeert in een spasme en lijkt de weg kwijt te zijn. Het is meer dan nodig dat de PvdA de uitgangspunten van de sociaal – democratie weer oppakt en consistent en consequent uitdraagt. De PvdA moet weer werk gaan maken waar ze in principe voor staat: werkgelegenheid; zorg voor – en zorg om de zwakkeren in de samenleving (huisvesting/PGB/Pensioenen/secularisatie van de samenleving / seniorenbeleid / onderwijs / verduurzaming van de economie en ecosystemen etc.); ophouden met symbool politiek en het verschuilen achter het ‘compromis met de coalitie’ partner; allianties zoeken met naast liggende gelijk politiek gestemden (bv. SP)). Laat de PvdA ook op de lange termijn kwesties aanpakken en consistent/consequent de waarden – en normen toepassen en/of bevorderen.

Enkele voorbeelden lange termijn:

 • Handhaaf de bestaande wet – en regelgeving.

Toelichting:

Nationale en internationale wetgeving is expliciet in het waarborgen van de menselijke integriteit. Vrouwen besnijdenis is in Nederland verboden. Dat verbod geldt ook onverkort voor kinderen (tot 18 jaar) van het mannelijk geslacht. In Nederland worden om religieuze (Joods-Islamitisch?) redenen kinderen besneden en voor het leven gemutileerd. (let op: het gaat hier niet om een besnijdenis met een medische indicatie, bv. te nauwe voorhuid).

 • PvdA benadrukt de seculiere voorkeur.

Toelichting:

Grondwet artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Het vermelden van godsdienst… als een aparte categorie naast levensovertuiging is overbodig. Een levensovertuiging omvat …godsdienst… Het bevoordelen van godsdienst in de Nederlandse wet-en regelgeving moet op basis van gelijkheid worden voorkomen.

 • De PvdA moet nadenken of het (feodale) systeem van (constitutionele) monarchie nog van deze tijd is. Het ijveren en bevorderen van een Republiek is gewenst.
 • De PvdA moet nadenken over het invoeren van beslissende/raadgevende referenda. (Directe democratie).
 • PvdA moet nadenken over opheffen van de bestuurslaag van de 1.ste kamer.
 • De kwestie West-Sahara en Marokko (VN resoluties) agenderen.
 • Ritueel (onverdoofd) slachten verbieden (geen religieus georiënteerde bevoorrechting).

Toelichting:

Er ligt een MOTIE 5 (partij congres PvdA 13 februari 2016) waarin wordt gepleit tegen een verbod op ritueel (onverdoofd) slachten. De argumentatie is: … ‘ De macht van de Haagse politiek reikt niet tot in de keuken. Kamerleden gaan derhalve niet over de manier waarop mensen hun eten bereiden’.

Er is in Nederland wet-en regelgeving hoe er geslacht dient te worden. Dat moet voor elke praktijk gelden, ook voor de religieuze praktijk. Ook hier geldt dat onze (westerse) waarden – en normen toegepast moeten worden: consistent en consequent.

Heeft de uitspraak van Anthon Constandse (1980) nog zeggingskracht op dit punt?

…’ Men moet zich eens indenken, welke ghetto’s er zullen ontstaan van verouderde en voor ons gevaarlijke immigranten, als we niet alleen hun gruwelijke slachtgewoonten aanvaarden, maar ook hun discriminatie van vrouwen, hun patriarchaal-autoritaire aanmatiging, hun onderwerping van kinderen en hun stamveten. Waarom van nieuwkomers aanvaarden wat we zelf in gewoonten en wetten hebben opgeruimd?…’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advertenties

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.