Alternatieve zondagsbrief: Diederik, doe het niet!

Beste partijgenoten,

In deze alternatieve zondagsbrief doen wij een oproep aan Diederik Samsom om zich terug te trekken voor het lijsttrekkerschap. En op andere prominente partijgenoten om zich daarvoor wel kandidaat te stellen. Wij hopen samen met u, in het belang van onze partij. Wij rekenen op uw steun!

Feiten en werkelijkheid
We moeten de feiten onder ogen zien. Het gaat helaas niet goed met onze partij. Tijdens de afgelopen drie verkiezingen hebben wij als PvdA zware nederlagen geleden. Bij de laatste verkiezingen voor de gemeenteraad werd de PvdA weggevaagd in veel steden. Bij de laatste provinciale statenverkiezingen verloor onze partij in alle 393 gemeenten. En vandaag bereikte onze partij een historisch dieptepunt qua aantal zetels; namelijk nog maar acht zetels in de peiling.

We zullen niet alleen maar naar de peilingen moeten kijken, want ook de gesprekken op straat laten heel duidelijk zien dat onze partij te kampen heeft met een diepe vertrouwenscrisis in de samenleving. De PvdA heeft een ernstig probleem als het gaat om de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en herkenbaarheid. Als betrokken en bevlogen leden moeten we snel in actie komen om het tij te keren in het belang van onze partij. Willen jullie met ons deze verantwoordelijkheid nemen? Samen voor een geloofwaardig en betrouwbaar Partij van de Arbeid.

Beginselen
Nu het slecht gaat met onze PvdA moeten we des te meer houvast zoeken bij de waarden idealen en de beginselen van de sociaaldemocratie. Beginselen als emancipatie, rechtvaardigheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaaldemocratie. In de confrontatie van deze idealen met de werkelijkheid van alle dag geven beginselen richting; zo valt het te lezen in ons Beginselmanifest. Voor de PvdA staat centraal het recht op een fatsoenlijk bestaan. Dit moet ons kompas zijn.

De PvdA is een brede volkspartij. Sociaaldemocratische idealen binden en inspireren mensen met de meest uiteenlopende achtergronden en levensovertuigingen al meer dan een eeuw. De PvdA wil al deze mensen mobiliseren en een plek bieden van waaruit zij zich voor hun idealen kunnen inzetten. Dit is de opdracht voor ons als PvdA, zoals dit is verankerd in ons Beginselmanifest. Als het gaat om de geloofwaardigheid en herkenbaar van onze partij in de samenleving, dan gaat het om de beginselen en idealen van de PvdA. Dit betekent dat we politiek moeten bedrijven vanuit onze waarden en idealen.

Leiderschap

Direct na het laatste congres bleek weer dat we als leden niet serieus genomen worden door de partijleiding. Onze TK-fractie stemde direct na het congres mee met de VVD over het PGB, en dat tegen de motie die was aangenomen door het congres om de macht van zorgverzekeraars niet te groot te laten worden tegenover patiënten. Diederik Samsom had hierover al een afspraak met VVD, en die afspraak was voor hem belangrijker dan de uitspraak van het congres.

Het komt vaker voor dat Diederik Samsom met een plan komt, maar dat even later dat plan worden ingetrokken door de druk van VVD. Afgelopen donderdag zagen we het weer. Samsom kwam met een plan voor een luchtbrug om een maand lang 400 vluchtelingen per dag vanuit Turkije naar Europa te brengen. Een menselijk en humaan plan gezien de erbarmelijke omstandigheden waaronder vrouwen en kinderen in de overvolle vluchtelingenkampen verblijven. Maar eind van de dag moest Samsom weer zijn plan intrekken door de druk van VVD. Dit is zeer schadelijk voor de geloofwaardigheid en het vertrouwen van PvdA. De kiezers keren daardoor massaal onze partij de rug toe.
Gisteren kwam Diederik met een plan om belastingontwijking tegen te gaan. Een goed plan, daar niet van. Maar het ging direct al niet meer over de inhoud van dat plan, maar om het feit dat onze TK-fractie eerdere voorstellen daartoe niet steunde. Het ging meteen over zijn en daarmee over onze geloofwaardigheid.

Geloofwaardigheid
Het is wat we in Linksom! in de PvdA al ruim een jaar stellen: er is een vertrouwenscrisis, kiezers geloven onze partijleider en daarom ook onze partij niet meer. Een TK-fractielid zij op één van onze bijeenkomsten moedeloos: ‘Het maakt niet meer uit wat we zeggen, we worden toch niet meer geloofd.’ Diederik lijkt dit nog steeds niet in te zien. Hij houdt vol dat toen hij in 2012 campagne voerde met ‘Het eerlijke verhaal’, hij steeds de disclaimer gebruikte dat hij niet echt kon beloven dat hij ging doen wat hij zei. De kiezer heeft de kleine lettertjes onder zijn contract uiteraard nooit goed gelezen en voelt zich nu terecht belazerd.

Goed nieuws?
We hebben in Linksom! in de PvdA ons altijd op de inhoud gericht, en niet op personen. Maar we staan nu precies een jaar voor de eerstkomende verkiezingen – als het kabinet niet eerder valt . In de aanloop daar naartoe heeft Diederik zich materieel al weer kandidaat gesteld, nadat Felix Rottenberg eerst als voorzitter van de kandidatencommissie was afgeserveerd nadat hij op Diederik terechte kritiek had geleverd. Onze partijtop ging er direct omheen staan: ‘goed nieuws’. Voor wat betreft Hans Spekman was dat tenminste ongepast, hij hoort als partijvoorzitter onafhankelijk zijn opdat de leden vrij hun stem kunnen uitbrengen in oktober.

Geef ruimte
Diederik gaat geen tweede maal een verkiezingswonder organiseren, zelfs als de economie nog wat aantrekt. Zijn ‘eerlijke verhaal’ zal nu keihard als boemerang terugkomen. Daarom doen wij een beroep op hem: Geef ruimte voor andere kandidaten, die de geloofwaardigheid van en het vertrouwen in onze PvdA weer terug kunnen winnen, het liefst meerdere kandidaten die voor verschillende inhoudelijke lijnen staan. Geef ruimte, door plaats te maken, in het belang van onze partij.

Politiek is een hard vak, je zet je ongelooflijk in, en start met idealen, en je voelt jezelf nog steeds bevlogen. En soms krijg je stank voor dank, en voelt kritiek als een mes in de rug. Dat is niet altijd eerlijk, maar vaak wel onafwendbaar. Het is nu tijd om het belang van de partij boven dat van de partijleider te stellen. We helpen de partij niet door, hoe begrijpelijk de menselijke reflex ook is, nu om onze partijleider heen te gaan staan en hem de illusie te geven dat het electorale tij voor hem nog te keren is. Partijprominenten moeten deze werkelijkheid erkennen en een moedig gesprek met onze partijleider aangaan.

Oproep
En wij hopen dat er andere partijprominenten opstaan die zich kandidaat willen stellen met een duidelijk verhaal over wat er mis is in de partij, wat we daar aan gaan doen en hoe en met welk inhoudelijk verhaal we de kiezers tegemoet gaan treden. Dat is beter dan weer een afsplitsing tot weer een andere partij, zoals volgens NRC Jacques Monasch zou overwegen. Als Jacques het anders wil, laat hij zich dan ook tegenkandidaat stellen. Wie volgt? Dan kunnen we eindelijk weer gaan bouwen. Wat ons betreft kiezen we dan voor een kandidaat die overtuigend weet te brengen dat we het anders gaan doen dan de hoofdlijnen van dit kabinetsbeleid, voor een politiek linksom!

Beste partijgenoten, sluit u aan bij onze actie, en steun ons door een e-mail te sturen naar dit mailadres: linksomindepvda@gmail.com. We vragen uw steun voor één concrete actie: Diederik doe in het belang van de partij een stap terug en geef daarmee andere partijgenoten de ruimte om zich kandidaat te stellen als lijsttrekker bij de volgende verkiezingen.

Fijne week gewenst,

Gerard Bosman
Linksom! in de PvdA

Advertenties

7 gedachtes over “Alternatieve zondagsbrief: Diederik, doe het niet!

 1. Goed bedoeld, deze actie tegen Samsom’s lijsttrekkerschap, maar te laat. Het progressieve deel van de PvdA-achterban heeft inmiddels onderdak gevonden bij GL of D66, het conservatieve deel zit bij de SP of de PVV. Wat nog overblijft is een aantal kiezers dat om nostalgische redenen PvdA stemt en een aantal kiezers dat via de PvdA een politiek baantje hoopt te behouden/te verwerven.

 2. Ik ben geen partijlid, maar wel ernstig gedupeerde van de koers van de PvdA in de huidige coalitie.
  Ons biculturele gezin wordt momenteel zwaar getroffen door de uitvoering van de PVV-wet inburgering oudkomers, die het legale langdurige verblijf van werkende en belastingbetalende vreemdelingen in beginsel strafbaar stelt, ook vreemdelingen zoals mijn Indonesische vrouw die onder een eerdere inburgeringswetgeving al aan hun verplichtingen hadden voldaan. Ik ben niet alleen teleurgesteld in de partij vanwege deze extreem-rechtse handelwijze, we voelen ons persoonlijk bedreigd omdat de overheid onder medeverantwoordelijkheid van de PvdA zich thans verlaagt tot het niveau van afpersing van een weerloze vrouw en haar gezin en ons in concreto met de financiële ondergang bedreigt.. In principe is het al bizar om mensen eerst- in ons geval zes jaar- de status van officieel ingeburgerd te geven ,om deze vervolgens weer te ontnemen door niet alleen met nieuwe eisen te komen, maar daar ook nog eens een weerzinwekkend hoog kostenplaatje en een onmenselijk boeteregime mee te verbinden. Het probleem van mijn vrouw zit vast op het niet erkend krijgen van blijvende medisch-psychologische beperkingen na een verkeersongeval en de weigering van de nationale en lokale overheid om deze beperkingen via onafhankelijk onderzoek boven tafel te krijgen. Ook wordt een arrest van het Europese Hof van Justitie geheel genegeerd, dat de huidige inburgeringsplicht voor oudkomers op tal van punten in strijd acht met het Europese recht.
  Hoe heeft een zich progressief noemende partij zich ooit kunnen verlagen tot deze fascistische bejegening van een hard werkend ,niet crimineel en voor het overige normaal functionerend gezin ?
  Jullie mogen het van mij hebben over de persoon van de lijsttrekker, maar ik zou mij ook maar eens op het door jullie gesteunde kabinetsbeleid bezinnen, want wat hier onder de ministeriële verantwoordelijkheid van Asscher geschiedt is ver over de grens van wat de politiek zich binnen een “‘democratische rechtsstaat”‘ grondwettelijk zou mogen veroorloven. Met zo’n beleid is het zelfs verwonderlijk dat jullie nog acht zetels scoren. Gezien dit totaal ontspoorde radicaal -rechtse gedrag is het mijns inziens zelfs verwonderlijk dat jullie die acht zetels nog halen. Mijn stem krijgen jullie uiteraard niet. Wij zijn immers nu geen vrije burgers meer ,maar onderhorigen die zuchten onder de brute repressie van deze heksenjacht op vreemdelingen met een niet-Europees paspoort.
  Ik doe niettemin een klemmend beroep op die mensen in jullie partij die over een geweten en naar ik hoop een mate van innerlijke beschikken, om een spoedig einde te maken aan deze stuitende repressie , die niets meer uitstaande heeft met de vrijheid die ons ,zonder eigen verdienste, maar dankzij de opoffering van talloze meest buitenlandse gesneuvelden tijdens WOII in de schoot is geworpen, Juist nu steeds duidelijker wordt in het licht van de stormachtige internationale ontwikkelingen hoe kwetsbaar dit geschenk van de vrijheid is, laten we dit dan niet bezoedelen door elkaar kapot te maken, maar om elkaar te dragen in moeilijke tijden.

  Met vr gr

 3. Het morele kompas van de fractie heb ik ook niet erg gezien. Het probleem is: wie bepaalt de politieke lijn?
  Ik zie Diederik in alle rust zijn handelen verklaren en een zekere consistentie kun je hem niet ontzeggen. Maar “ijzeren denkramen tochten”, schreef ooit Marten Toonder: wat minder rechte lijnen zouden mij welkom zijn.
  Het probleem van de vluchtelingen is door Gerard Bosman redelijk scherp geanalyseerd: het probleem is dat de politiek van alles zegt te doen, maar wat lossen we nu eigenlijk op? Als politiek niets te maken heeft met problemen van mensen, dan is de kans op een revolutionaire nederlaag groot. Niet mee doorgaan lijkt me.
  Dan de coalitie: het is een misgeboorte sinds de formatie van Kamp en Bos, daarover hoeven we het niet te hebben. In het belang van het land moeten we ook nog even geen crisis hebben.
  Maar wat doet Diederik precies verkeerd?
  Ik zie een fractie, die vrijwel geen morele koersvastheid heeft, ik zie een trots over economisch herstel, die vrijwel geen fundament heeft. Ik vrees dat de wereldeconomie en Draghi meer verantwoordelijk zijn voor het herstel, dan het beleid van Dijsselbloem.
  Kortom, het is niet een ander mannetje wat soelaas biedt. Diederik wil graag open verkiezingen voor een nieuwe lijsttrekker in het najaar. Dat siert hem en onze partij.
  Alleen: dan is de PvdA weggesmolten tot een splinter.
  Ergens, aan een goede dinertafel wordt een lijn getrokken. Die luidt: deze coalitie moet de rit uitzitten. Dat lijkt mij een groot misverstand. Miljoenen huurders komen in opstand, de crisis rond vluchtelingen woekert door. De leegte van de PVV wordt steeds meer een bedreiging voor het welzijn van dit land. Niet Diederik, maar de PvdA strategen moeten bij zinnen komen.

 4. Dat een partijleider zich moet terugtrekken is volgens mevrouw Verbeet een roep van alle tijden. Om Diederik te steunen draafde ze weer eens op in het programma van Pauw. De oproep van ‘Linksom’ werd door de bezige dame met weinig woorden als geklaag en hinder afgedaan. Met kwalificaties als muiterij aan het adres van ‘Linksom’ lijkt de beweging vooralsnog de status van een bende nauwelijks te hebben overtroffen. ‘Linksom’ zal helaas moeten inzien dat voor haar bevlogenheid en politieke uitgangspunten binnen deze PvdA weinig ruimte bestaat. De bevlogen Linksom- ers zullen geduldig en hoopvol moeten wachten op betere inzichten en tijden. PvdA kiezers zijn daar al aan gewend!

  De PvdA is namelijk door de jaren heen geleidelijk aan overgenomen door ambitieuze mensen. Het zijn veelal hooggeschoolde veertigers – opgegroeid met een Angelsaksisch wereldbeeld – die onder het mom van sociaal democratie gewetenloos en behendig neoliberale politiek bedrijven. Vrije marktwerking wordt door deze PvdA prominenten als het heilzame model gezien en met een sterke overheid hebben ze dan ook niet veel op. Door toedoen van middenpartij technocraten is veel nationaal bezit verpatst maar het resultaat ervan is niet om over naar huis te schrijven. Vandaag de dag vinden de betweters de verzorgingsstaat onbetaalbaar en moeten burgers van dit land gaan participeren. Ook dat dreigt weer een flop te worden! Betere bescherming van laag betaalde werknemers is niet hun pakkie an, de PvdA fractie zet zich liever in voor de hooggeschoolde vrouw, ‘vrouwen aan de top’. Toegegeven, de ambitieuze strebers kunnen uiteindelijk ook niet anders want ze dienen zich te onderwerpen aan de wetten van ons economisch en financieel systeem.

  Niemand kan als PvdA leider goed functioneren wanneer partij beginselen en programma’s constant worden verloochend. De oorzaak van het verloren gegane vertrouwen alleen neer te leggen bij Diederik Samson lijkt me niet geheel juist. Ook een nieuwe PvdA leider zal niet te benijden zijn en afgaan wanneer de PvdA weigert zich oprecht in te zetten voor een eerlijker samenleving.

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.