Wet Toekomst Pensioenen, beter niet doen op deze manier

Door: Gerard Bosman

In 2019 hebben kabinet Rutte III en sociale partners een akkoord gesloten over herziening van het pensioenstelsel, waarover we al decennia bakkeleien. Een kijkje in de voorgeschiedenis van ons pensioenstelsel kun je nemen via: https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/longread-hoe-pensioenfondsen-lijnrecht-tegenover-de-toezichthouder-kwamen-te-staan.

Voor de FNV was en is dit akkoord een beladen dossier. Nog in 2019 organiseerde de FNV twee stakingsdagen met protestmanifestaties voor een beter pensioenstelsel. De meerderheid van de achterban steunde het akkoord, waar de huidige FNV-voorzitter, oud-SP-senator Tuur Elzinga, zich persoonlijk voor had ingezet. Niettemin was 76% voor en 23% van de leden tegen, met name gepensioneerden waren tegen. In het ledenparlement van de FNV was de stemverhouding 64 stemmen voor en 40 tegen. Eerder dit jaar werd de voorzitter van het FNV Senioren geroyeerd als FNV-lid. Veel kaderleden van FNV Senioren voeren nog steeds actie tegen het akkoord, er is veel woede en frustratie. Veel gepensioneerden hebben hun lidmaatschap opgezegd.1

Ook binnen de PvdA is het Ouderen Netwerk PvdA tegen, zie: https://ouderennetwerk.pvda.nl/nieuws/ouderen-netwerk-pvda-stelt-wijzigingen-voor-in-ontwerp-wet-toekomst-pensioenen/. Het pensioenakkoord werd politiek behalve door de coalitiepartijen van Rutte III en IV ook gesteund door PvdA en GL. De rest van de oppositie is grotendeels tegen, waarbij met name SP en 50Plus (in de Eerste Kamer) de leiding nemen van het verzet.

Uitstel of afstel

Dit voorjaar werd door het kabinet de uitwerking van het pensioenakkoord in een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend, de Wet Toekomst Pensioenen. Om in de Eerste Kamer een meerderheid te krijgen hiervoor is de steun van tenminste of GL, of PvdA nodig. In de Tweede Kamer treden deze fracties gezamenlijk op m.b.t. dit wetsvoorstel. De inzet van het kabinet om de wet per 1 januari 2023 in te voeren, is onlangs verlaten. De Tweede Kamer wil voor de behandeling meer tijd nemen. Inmiddels zijn er al wel meerdere debatten aan besteed en wordt er gekoerst op invoering per 1 juli 2023.

Lees verder
Advertentie

Notities en plannen

Door: Gerard Bosman

“Op de recente digitale vergaderingen van Linksom! in de PvdA zijn een aantal notities besproken en vastgesteld.

Dit betreft in de eerste plaats onze plannen voor komend jaar: Bijeenkomsten Linksom!

Het doorgaan van de bijeenkomsten is afhankelijk van voldoende mensen die een bijeenkomst willen voorbereiden (tenminste drie per bijeenkomst).

Wil je daarover meedenken en bij meehelpen? Geef je op bij onze secretaris: bert.veenstra@outlook.com

Schaduwkabinet

Voorts is er een notitie vastgesteld over de invulling van een schaduwkabinet.

Deze is aan Lilianne Ploumen toegestuurd met het verzoek om een gesprek hierover.

Op het moment van vaststelling was het onlangs gepubliceerde ‘Progressief oppositieakkoord‘ van de Tweede Kamerfracties van PvdA en GL nog niet bekend.

We zullen dat uiteraard bij ons gesprek betrekken en werken nog aan een reactie daarop.

Bij het gesprek met Lilianne Ploumen willen we ook spreken over het toeslagenschandaal. Dit is daarover onze inbreng.

Sociale zaken en werkgelegenheid

Vervolgens zijn er vijf notities vastgesteld ten behoeve van een gesprek met Gijs van Dijk, woordvoerder SZW in onze Tweede Kamerfractie.

Dit betreft:

Heb je opmerkingen of vragen of deze notities? We horen het graag!”

Een ‘ja, mits’ voor het pensioenakkoord


 
 
Door: Gerard Bosman

Het recente pensioenakkoord vergroot de kans op een waardevast, geïndexeerd aanvullend pensioen en verkleint de kans op pensioenkortingen. Dat perspectief wordt nog veel beter als we de AOW fors – met ruim 40% – verhogen. Ook verbetert de regeling voor de pensioenleeftijd en gaan meer werkenden aanvullend pensioen opbouwen, terwijl de solidaire verplichtstelling zeker stelt. Dat zijn belangrijke verbeteringen, reden waarom we het pensioenakkoord ondersteunen. Op onderdelen willen we echter verbeteringen in het komende wetgevingstraject, dat we al in 2024 (in plaats van 2026, zoals nu voorzien) willen laten ingaan.

Hogere AOW-uitkeringen

We willen in de eerste plaats de AOW-uitkeringen met ca. 40% verhogen, als gevolg van een verhoging van het wettelijk minimumloon naar 14 euro per uur en van het daaraan gekoppelde sociaal minimum. Bij gepensioneerden zonder of slechts geen aanvullend pensioen heerst schrijnende armoede. De verhoging van de AOW met ruim 40% maakt daar een eind aan. Dat is ook goed nieuws voor degenen met een aanvullend pensioen. Dat aanvullend pensioen behoeft immers veel minder aan te vullen boven de AOW om het pensioendoel (volgens het recente pensioenakkoord 80% van je gemiddeld in je hele loopbaan over 42 jaar genoten loon) te bereiken. Dat betekent dat de kans op kortingen vrijwel nihil wordt en de kans op indexeringen bijna 100%. Dit betekent ook een andere verhouding tussen de eerste (AOW) en tweede (aanvullend pensioen) pijler in ons pensioensysteem, die beter past in een situatie met structureel lagere rente (door een zwaarder accent op een omslagstelsel – AOW – en minder zwaar accent op een kapitaal-gedekt stelsel (aanvullend pensioen).
Ook willen we de opbouweis bij de AOW schrappen, die nu een AOW-hiaat veroorzaakt bij veel migranten. Armoede bij ouderen heeft daardoor nu steeds vaker een kleurtje. Daar maken we een eind aan.

We financieren dit deels door de AOW te fiscaliseren. In plaats van een aparte AOW-premie gaan we de AOW geheel uit de belastinginkomsten financieren. Rijke ouderen gaan daarin veel meer meebetalen. In onze belastingvoorstellen komen veel sterkere progressieve tarieven, wordt inkomen uit vermogen net zo zwaar belast als dat uit arbeid (waardoor het boxenstelsel vervalt) en vervallen alle fiscale kortingen, vrijstellingen en aftrekposten.

Direct ingaan van rekenregels voor indexering en kortingen

En we willen dat het vervallen van de rekenrente door een projectierendement per direct ingaat. Daardoor kunnen de veel te grote buffers in de pensioenvermogens nu al ingezet worden om pensioenen te indexeren in plaats van te korten. En daarom gaan we de regels van het nieuwe stelsel voor de projectrendementen per cohort per direct toepassen. Voor jongeren volledig aandelen: 5,5%. Voor de middengroep die nog voor het pensioen zit 60% aandelen, 40% vastrentend en daarmee 4%. Voor gepensioneerden 25% aandelen, 15% vastrentend, 50% risicovrij en dus 2,5%. Daarmee rekenen we vanaf heden de dekkingsgraden uit. Dan komt indexatie, zeker voor gepensioneerden, direct binnen handbereik. We stoppen per direct met premiedempen. De premie wordt berekend met hetzelfde projectrendement waarmee we de dekkingsgraad berekenen. Projectierendement te laag? Premie omhoog!
Lees verder

Ledenkamer


 
 
Zoals aangekondigd in het bericht van het partijbureau van de Partij van de Arbeid van 14 oktober j.l. is de Ledenkamer ter voorbereiding van de “Politieke Ledenraad” van 16 november 2019 weer geopend. Helaas zijn er nieuwe problemen met het functioneren van de Ledenkamer. Het vereiste inloggen gaat moeizaam en de al ingediende moties zijn slecht of niet vindbaar. Deze “onzichtbare” moties kunnen dan ook niet gesteund worden waardoor leden hiermee niet meer hun stem kunnen laten horen.

Een aantal moties gaan over belangrijke en actuele thema’s. Deze moties willen wij dan ook graag extra onder uw aandacht brengen. Hieronder een
lijst van deze moties met de rechtstreekse koppelingen naar de moties in de Ledenkamer. Lukt het u om in te loggen dan kunt u ze via deze omweg
vinden.

Motie steun de FNV! – verhoog minimumloon en sociaal minimum:
https://ledenkamer.pvda.nl/proposals/2-motie-steun-de-fnv-verhoog-minimumloon-en-sociaal-minimum

Woningdelen:
https://ledenkamer.pvda.nl/proposals/3-woningdelen

Voorkomen pensioenkortingen:
https://ledenkamer.pvda.nl/proposals/4-voorkomen-pensioenkortingen

Stikstof aanpak:
https://ledenkamer.pvda.nl/proposals/5-stikstof-aanpak

Motie schuldenoffensief:
https://ledenkamer.pvda.nl/proposals/6-motie-schuldenoffensief

 
 
 
 
 
 
 

Wat te doen tegen de dreigende pensioenkortingen?

 

 

Door: Gerard Bosman

 

Inleiding

Er dreigt voor zo’n 7 miljoen pensioendeelnemers per 1 januari 2020 een korting op het aanvullende pensioen. Dat is 40% van het totaal aantal deelnemers.1 Het pensioenakkoord blijkt – zoals voorspeld2 – deze korting niet te kunnen voorkomen. Weliswaar verlaagt het akkoord de norm waaronder een korting moet plaatsvinden, en mag er ook eerder geïndexeerd worden, de werkelijkheid is dat de norm (dekkingsgraad3 in jargon) met de huidige rekenrente (de rekenrente waarmee toekomstige inkomsten geraamd mogen worden) zo kunstmatig laag is en bij huidig beleid waarschijnlijk voorlopig zal blijven dat kortingen onvermijdelijk zijn.

Doordat het kabinet die rekenrente op advies van de commissie Dijsselbloem nog verder wil verlagen, zal dit effect alleen nog sterker worden. Bovendien treden door het pensioenakkoord kortingen ook sneller op, doordat de norm nu per jaar bekeken gaat worden in plaats van over het gemiddelde van de laatste jaren. Daar staat tegenover dat, door het per jaar te bekijken en de lagere norm voor de dekkingsgraad, de omvang van de korting geringer zal zijn dan zonder pensioenakkoord. In de praktijk betekent dit dat miljoenen mensen nodeloos in hun portemonnee zullen worden getroffen.

FNV

De roep in de achterban van de FNV om tenminste op dit punt het pensioenakkoord open te breken en in plaats van een nog lagere, een hogere rekenrente te eisen, zal door de dreigende pensioenkorting niettemin sterk toenemen. De beloofde rust op het pensioenfront zal mede daardoor illusoir blijken.

PvdA

Nu onze PvdA een grote rol gespeeld heeft bij het bereiken van het pensioenakkoord, rust op ons ook een verantwoordelijkheid hier de helpende hand te bieden. In de eerste plaats door in ieder geval de verdere verlaging van de rekenrente te voorkomen, onder meer door steun van het akkoord hiervan afhankelijk te maken. In de tweede plaats door een initiatief te nemen voor een andere systematiek van de rekenrente. Tot nu toe heeft onze PvdA zich tegen politieke bemoeienis over de rekenrente uitgesproken, waarschijnlijk uit prudentie. Dit is een moeilijk houdbaar standpunt nu die rekenrente steeds duidelijker een zo groot obstakel blijkt de vormen voor een stabiel aanvullend pensioen. Het maakt onze PvdA onmachtig, terwijl miljoenen Nederlanders straks in de kou dreigen te staan.
Lees verder

Het concept-pensioenakkoord gewikt en gewogen


Door: Gerard Bosman

Het concept-pensioenakkoord roept veel emoties op bij voor- en tegenstanders. Er staat dan ook veel op het spel. Het gaat over veel geld, diverse grote belangen en over visies op de verzorgingsstaat. Helaas wordt er door voor- en tegenstanders in het debat over het concept-pensioenakkoord ook veel onzin verkocht. Het is ook een complexe materie, en veel mensen hebben zich er weinig in verdiept, wat hen niet hindert om wel allerlei beweringen te doen. En natuurlijk wordt er ook bewust gemanipuleerd met informatie, in een poging stemmers bij de FNV te overtuigen. Ik doe een poging wat duidelijkheid te verschaffen, weeg de voor- en nadelen, denk ook na over mogelijke alternatieven, en kom uiteindelijk tot een oordeel. En ik verklap hier al dat ik, alles afwegende, tegen zal stemmen.

Het concept-akkoord gaat over twee hoofdonderwerpen, de AOW-leeftijdsgrens en het pensioenstelsel. Daarnaast zijn ook afspraken gemaakt over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers en is in de financiering een bezuiniging voorzien op de fiscale subsidies aan werkgevers voor lage inkomens. De laatste twee elementen blijven in deze analyse buiten beschouwing. Het zijn m.i. wel de twee beste onderdelen van het hele concept-akkoord, maar gaan niet over pensioenen of de oudedagsvoorziening.

Lees verder

Pensioen denken

zonsondergang_01
Door: Victor van Rij

“Behoud van pensioen allen mogelijk met een paradigma shift in het pensioen denken”.

Op 2 juni is in het Financieel Dagblad door 2 consultants van PwC een opinie naar buiten gebracht onder de titel ‘Onzekerheid van sterfteprognoses voor pensioensector blijft zwaar onderbelicht’.
Het artikel schetst de mogelijke gevaren die aan deze onzekerheid verbonden zijn voor het behoud van onze pensioenstelsels en bepleit meer expliciete aandacht daarvoor.

Het grootste probleem is dat de gemiddelde levens verwachting sneller stijgt dan de prognoses op dit moment aangeven en dat bovendien de rente al geruime tijd zeer laag is, en dat de reactie op deze fenomenen in feite te laat komt.

Hoe dan ook is de reactie altijd te laat omdat met historische gegevens wordt gewerkt, waardoor of te weinig of te veel premie zal worden geheven op generaties met een al dan niet langere of kortere levens verwachting ten opzichte van de prognoses. Het probleem schuilt er echter in dat we eventueel te verwachten tekorten vooraf willen afdekken terwijl de omvang van het gat onzeker is. Maatregelen die we daarbij hanteren zijn premie verhogingen, uitstel van pensioen, verlaging van pensioenen. In feite zijn dit zeer onrechtvaardige maatregelen ten aanzien van alle mensen, die de gemiddelde levensverwachting niet halen (Ironisch genoeg betreft dit gemiddeld meer de onderbedeelden dan de welvarenden, die over het algemeen een gemiddelde langere levensverwachting hebben). Deze betalen immers meer pensioen premie dan voorheen en krijgen ook nog eens minder pensioen als de pensioen gerechtigde leeftijd omhoog dan wel de pensioen uitkering omlaag gaat.
Lees verder