Uitnodiging Conferentie

Conferentie Gedurfde ideeën over armoedebestrijding

  • Armoede en het groeiende verschil tussen rijk en arm
  • Hoe schrijnende armoede te bestrijden
  • Onvermogen van de overheid om armoede structureel aan te pakken
  • Structurele oplossingen, zoals het zekerheidsinkomen

Dagvoorzitter Dick Kalkman, Linksom!

Met bijdragen van

• Senna Maatoug, Lid Tweede Kamer, GroenLinks
• Barbara Kathmann, Lid Tweede Kamer, PvdA
• Bart Plaatje, Secretaris FNV
• Marjolein Moorman, Wethouder Amsterdam, PvdA
• Esmah Lahlah, Wethouder Tilburg, GroenLinks
• Corinne van Gaalen, Senior medewerker Nibud
• Cieka Galenkamp, Coördinator Voedselbank
• Gerard Bosman, Linksom!
• Frans Dolmans, Linksom!

Sarah Reitema (PvdA Rotterdam) leidt enkele vraaggesprekken.

Voor wie

Alle leden van de PvdA , Groenlinks en FNV.
Bestuursleden, kaderleden, wethouders, burgemeesters, raadsleden en Kamerleden.
Introducees zijn welkom.

Wanneer

Op zaterdag 5 november 2022 van 10.30 uur tot 16.30 uur met lunch.
Ontvangst vanaf 10 uur. Nazit tot 18 uur.

Waar

In Fort Vreeswijk. Adres: Fort Vreeswijk 1A, 3433ZZ Nieuwegein.
Per OV bereikbaar, voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving.

Aanmelden

De deelname is gratis.

Aanmelding is gewenst. Zend uw naam en e-mailadres en die van uw introducé naar: armoedeconferentie@gmail.com

Rond 1 november ontvangt u dan een conferentiemap met het programma, de route naar Fort Vreeswijk en interessante informatie over structurele armoedebestrijding.

Advertentie

Samenvatting Noodplan armoedecrisis 2022-23

Door: Gerard Bosman

Kabinet toont veel te weinig gevoel voor urgentie

Bij de parlementaire behandeling van de Voorjaarsnota van dit kabinet heeft de coalitie vastgehouden aan haar eigen plannen (totale extra uitgaven 7 miljard – vergelijk de extra uitgaven tbv bedrijfsleven van ruim 85 miljard in covid-crisis) en de plannen van PvdA/GL (verhoging WML/sociaal minimum, bevriezen/verlaging huur, eenmalige uitkering van 500 euro voor iedereen met zorgtoeslag, te financieren door extra solidariteitsheffing op winst) weggestemd. In de EK waar coalitie geen meerderheid heeft, stemden op de laatste nacht voor het reces alleen PvdA, GL en Groep Otten tegen de Voorjaarsnota-begrotingswetten. Daarmee is er voor 2022 nog maar weinig meer mogelijk.

Inmiddels is kabinet bezig met begroting voor 2023 en daarin speelt koopkrachtdaling door de enorme inflatie (gemiddeld 7% koopkrachtdaling volgens CPB voor alle werkenden en gepensioneerden, voor lagere inkomens nog hoger, hoger dan ooit sinds WWII) een hoofdrol. Dit tegen achtergrond van enorme winsten bij kapitaalbezitters en grootbedrijf en een ongelijkheid in ons land die na de VS de grootste is in de westerse wereld, een aanvalsoorlog in Oekraïne gericht tegen democratische waarden en mensenrechten door een autoritair regime van een kernwapenmogendheid en de dreiging van een ander vergelijkbaar regime tegen Taiwan met vergelijkbare waarden, een mede daardoor versnelde energiecrisis tegen de achtergrond van een in klimaatrampen escalerende stijging van temperaturen, extreme neerslag én droogte, dramatische afname van biodiversiteit en vervuiling van bodem, hydrosfeer en atmosfeer, én een toenemende kans op besmettelijke en dodelijke zoönoses die epidemieën en pandemieën veroorzaken.

Armoede groeit, evenals de rijkdom: tweedeling

De armoede dreigt enorm te exploderen met ruim 1,3 miljoen huishoudens in armoede.

Lees verder

Politiek, partij en bedrijfsleven

De politiek is geen partij voor het bedrijfsleven: Charles Lindblom, Elon Musk en de geprivilegieerde positie van ondernemers.

Door: Hans Blokland

De verhouding tussen Elon Musk en de sociaaldemocratische regering in Brandenburg waar Tesla onlangs een Gigafabriek opende, illustreert wat Charles Lindblom in 1977 betitelde als de geprivilegieerde positie van het bedrijfsleven. Om deze verhouding te duiden hadden academici, politici en burgers vóór de jaren tachtig een interpretatiekader, dat daarna evenwel grotendeels uit het publieke bewustzijn is verdwenen. Het laatste verheldert de hegemonie van de ideeën van de belangrijkste actoren in een private markteconomie en verklaart mede de neergang van sociaaldemocratische partijen, vakbonden en instellingen in Europa en Amerika.

Redactie: Dit artikel biedt een uitgebreide analyse over een voor sociaaldemocratische politici en aanhangers belangrijk onderwerp als de invloed van het bedrijfsleven op de politiek. Bedrijfsleven versus burgers, lobbycratie versus democratie. De toenemende tweedeling en het ongelijk verdelen van de taart. Het is daardoor, zoals de Engelsen zo treffend zeggen, een z.g.n. ‘long read’ geworden. Daar dit niet voor iedereen op een webpagina goed is te lezen publiceren we dit artikel graag in het z.g.n. ‘Portable Document Format’ (PDF). U kunt het daardoor ook afdrukken of ‘downloaden’ om het in uw favoriete pdf-lezer te lezen.

Toekomstinkomen

 

Door: Louis Plas

Inleiding
Ook bij overheidsbeperkingen, zijn na Corona de contract beëindigingen in volle gang. Vooral voor ZZP-ers en flexwerkers dreigt een armoedeval. Dat is zeer ongewenst voor henzelf, maar ook voor de samenleving als geheel. Het hier voorgestelde Toekomstinkomen, tijdelijk van aard en naast bestaande regelingen, is daarbij een buffer. Met ook als doel omscholing te subsidiëren naar waar wel werk is, of komt. Beargumenteerd wordt ook, waarom bestaande uitkeringen in deze situatie tekort schieten.

Oneerlijk
Sinds de Crisis van 2008 en de Participatiewet van 2015 bestaat binnen de PvdA onvrede over de werking van wetten, die de hoogte van bijstand en de plicht tot participatie regelen. In verzorgingsstaten is stap voor stap op de achtergrond geraakt, dat hulp bij werk en de verlening van uitkering er primair zijn voor steun en emancipatie. Rond 2000 zijn de Melkert banen, die positieversterking ten doel hadden, op de achtergrond geraakt. Voor wat, hoort wat, werd in plaats daarvan de norm. Controle nam de plaats in van vertrouwen.

Lees verder

Een offensief tegen armoede en schulden

 

Door: Gerard Bosman

 

Inleiding

Nederland staat nummer 14 op de lijst van de rijkste landen ter wereld.1 Alleen een aantal olie- en gasstaten (Qatar, Brunei, de VAR, Koeweit, Noorwegen), een aantal andere belastingparadijzen (Macau, Luxemburg, Singapore, Ierland, Hong Kong, Zwitserland en San Marino) en de Verenigde Staten (nummer 12) gaan ons voor.

Toch is er in ons land bittere armoede, toenemende problematische en risicovolle schulden, zijn mensen steeds meer afhankelijk van vormen van bedeling (voedselbanken, kledingbanken, speelgoedbanken, etc.) en wordt het aantal daklozen groter. Bestaanszekerheid in zijn meest elementaire vorm van eten en drinken, een dak boven je hoofd met energielevering en een zorgverzekering zijn voor een deel van de bevolking niet meer bereikbaar. Armoede wordt ook steeds meer erfelijk, kinderen die in armoede opgroeien hebben een verhoogde kans op ook arm te blijven.

Daar tegenover staat de ongelooflijk exorbitante rijkdom en pathologische, soms exhibitionistische zelfverrijking, waar het geld tegen de plinten klotst en waar men van gekkigheid niet meer weet hoe het te besteden. De inkomens- en vermogensongelijkheid in ons land is veel groter dan onze officiële statistieken ons willen doen geloven2 – alleen landen als de Verenigde Staten van Amerika doen het nog slechter. Het is niet dat we het ons niet kunnen veroorloven om armoede uit ons land te verbannen, het is de hebzucht van degenen die enorme hoeveelheden kapitaal verzamelen en de onwilligheid van onze overheid om tot correctie en dus tot fiscale herverdeling over te gaan, die veroorzaakt dat deze schandalige misstand blijft bestaan. Lees verder

Sociale zekerheid en sociale kwestie


Door: Tom van Doormaal

Kunnen we een nieuwe sociale zekerheid doorrekenen en vormgeven? En op welk adres in Den Haag kunnen we ons voorstel dan aanbieden? Rare vragen wellicht: maar waar is macht tot verandering gehuisvest? Ik betoog niet zo’n plek is aan te wijzen.
Progressieven zijn druk met arbeidsmarkt-ontwikkelingen en sociale zekerheid. De intensiteit van dat werk en denken lijkt te groeien. Maar waarom? Voor hen schrijf ik.

Gelijkheid in inkomens en vermogens was een halve eeuw geleden belangrijk, maar nu ontbreekt het gelijkheidsstreven van de sociaaldemocratie. Door globalisering en de machtsconcentratie bij Microsoft, Google, Apple, Amazon, e.d. lijken de grote oliemaatschappijen beginnelingen in het monopoliespel. Zijn we nog tegen economische concentraties?
Piketty c.s onderzochten de ongelijkheid, waardoor onze basiszekerheid afneemt. De vakbonden maken geen vuist meer, de economie fragmenteert in losse prestaties en diensten, de vaste baan en het vaste contract verdwijnt. Wilkinson en Pickett tonen aan dat de economische ongelijkheid negatief uitpakt voor iedereen.
Er gaat ook veel goed in de wereld, want de honger en de armoede zijn gedaald, het algemene welvaartspeil is gestegen. In hoeverre dat verbonden is met het uitwonen van de aarde en hoe dat te corrigeren, is nu onderwerp van verwoed debat.

Wat te doen?
Helpt het verminderen van CO-2 uitstoot tegen de opmerkelijke opwarming van de aarde? Kan het management van de verzorgingsstaat, denk aan Belastingdienst, UWV, SVB, etc., worden verbeterd door betere toerusting van ICT? Kan de krimp van de middenklasse en de groeiende ongelijkheid worden gekeerd met een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen?
Lees verder

Uitnodiging: Eerlijk werk in Europa

Linksom! organiseert samen met Agnes Jongerius, de werkgroep Europa van de PvdA Zuid-Holland en de afdeling PvdA-Rotterdam op zaterdag 11 mei a.s. van 19.30 – 21.00 een publieksbijeenkomst over Werk & Europa.

Een debat over Werk & Inkomen. Nieuwe ideeën, voorstellen voor een Europees verbod op nul-urencontracten en payroll-contracten. Een minimumtarief, AOV en pensioen voor zzp-ers.

Iedereen is welkom. Doe mee en strijd samen voor eerlijk werk voor iedereen!

De bijeenkomst wordt gevolgd door een Europese verkiezingstour van Agnes met PvdA-ers door nachtelijk Rotterdam. Bezoek en luister naar de mensen die slechte nachtarbeid verrichten in Rotterdam. Samen geven wij deze mensen een gezicht.

Zaterdag 11 mei 2019, 19.30 – 21.00, PvdA kantoor Rotterdam, Willem Smalthof 95, 3031 NM Rotterdam.

Verslag bijeenkomst Eigen Schuld?


Door: Dick Kalkman

Met bijzondere dank aan Gerard van Oosterhout vindt u hieronder het video-verslag van de Linksom bijeenkomst Eigen Schuld? Een bijeenkomst over de echte oorzaken en effectieve aanpak van schulden.

U ziet daarin o.a. (in alfabetisch volgorde) de bijdragen van Amma Asante, Gerard Bosman, Joke de Kock, Paul Scheerder, Pieter Hilhorst, Roel in ’t Veld, William Moorlag en Winnie Hofland.

Exit redelijkheid en spaarzaamheid; terug naar Keynes?


Door André Stroop

Twan van Lieshout won begin dit jaar de Banningprijs 2018 met zijn essay ‘Weg van het redelijke midden’. In deze bijdrage krijgt Twan nog wat nadere argumenten mee: de uitgangspunten van het financieel-economische beleid van de PvdA, inclusief het begrotingsbeleid moeten inderdaad fundamenteel op de schop. Maar niet alleen omdat Van Waarde dat vraagt, maar vooral ook omdat dat economisch heel verstandig is.

In zijn prijswinnende essay ‘Weg van het redelijke midden’ meldt Twan van Lieshout dat het voor het herstel van de positie van de sociaaldemocratie in het algemeen en de PvdA in het bijzonder niet nodig is om nieuwe waarden te ontwikkelen, maar wel om twee bestaande waarden te laten vallen: redelijkheid en spaarzaamheid. Hij verwijst in dat verband ook naar het Van Waarde manifest, waarin onder meer staat dat de PvdA terug moet naar het anticyclische Keynesiaanse begrotingsbeleid. Daarbij hoort volgens Van Lieshout ook een nieuwe agenda van werkelijke herverdeling, echte gelijke kansen, mogelijkheden voor oudere mensen die hun werk zijn kwijtgeraakt en een publieke sector die haar burgers weer dient in plaats van hen te wantrouwen. Maar, zo stelt hij vast, dergelijk anticyclisch beleid is helaas niet goed uitvoerbaar binnen ‘de monetair-economische EU-politiek’.

Dat moet dus anders, maar zulks impliceert volgens Van Lieshout naast een doordachte economische analyse ook de intellectuele moed om die vernieuwde aanpak door te voeren en te verdedigen. Dat doe je enerzijds door afstand te nemen van het neoliberale economische beleid waar de PvdA verantwoordelijkheid voor heeft genomen met haar deelname aan Rutte II, maar anderzijds vooral door de huidige PvdA-visie over het financieel-economisch beleid fundamenteel op de schop te nemen.
Lees verder

Sociaaldemocratie bedlegerig?


Door: Tom van Doormaal

Op 26 januari 2018 gaf Ruud Koole in Leiden een college over de sociaaldemocratie. Arie de Jong had een optimistisch verhaal gevraagd. Dat leek me wel wat.

Dus ik reisde naar Leiden; moest ik wachten met het opzeggen van mijn lidmaatschap van de PvdA, omdat een betere reden daartoe onderweg was? Dat was een grapje van Arie of Bart Tromp: er is altijd een betere reden op komst om je lidmaatschap op te zeggen.

Het verhaal van Ruud Koole is inmiddels gepubliceerd. Ik vond het goed. Maar veel optimisme heb ik er niet in gehoord. Dat mag hem niet verweten worden, want zo mooi staat de sociaaldemocratie er niet voor, ergens tussen vrees en hoop in. (1)

Met zijn aansporingen op basis van het verhaal ben ik het eens. In zijn eigen woorden:

  • Geen determinisme;
  • Tegenhangen, het ideologisch debat zoeken moet;
  • Maak plannen voor bestaanszekerheid van mensen.

Als ik die aansporingen op me in laat werken, kom ik op het spoor van dingen die ik miste. Het is geen kritiek, want het onderwerp is breed en ingewikkeld.

De economische ontwikkeling en de betekenis daarvan voor de arbeid is van groot belang. Aan de ICT revolutie en digitalisering van de productie hangt ook het publieke debat via internet en sociale media. Communicatie stijlen, het functioneren van politieke partijen, het vormgeven aan het openbare debat, het doet er allemaal zeer toe. De werkgroep van de WBS heet al heel lang “partij politieke processen”. Het gaat inderdaad om arbeid en wat wij daarmee als compromiszoekende partij kunnen. Tenslotte probeer ik een paar opmerkingen te maken over het alledaagse besturen, want daarin doen zich mechanismen voor die weinig aandacht krijgen.
Lees verder