Toekomst van de sociaaldemocratie

Linksom! bezocht op vrijdag 26 januari de WBS-conferentie in het kader van het 40-jarig bestaan van de Werkgroep Partijpolitieke Processen. Ruud Koole, gaf aldaar een inleiding over de toekomst van de sociaaldemocratie. Van Bernstein via Kautsky tot de neergang door het koketteren met het neoliberalisme. Hoe het vertrouwen te herstellen? Job Cohen en de andere aanwezigen reageerden daarop. Strijden voor inhoud i.p.v. alleen de vorm. Re-ideologisering en ideeënstrijd. Opponenten en onze toekomst als samenleving duidelijk benoemen. Fouten herkennen, erkennen en strijdbaar onze geloofwaardigheid herwinnen.

Dankzij Gerard van Oosterhout kunt u hier en daarna hier alsmede ook hieronder de conferentie terugkijken.

Advertenties

Transformatieve energie

Door: Tom van Doormaal

Vroeger las ik Newsweek. Een oud exemplaar uit 1974 toont een zweterige en benard kijkende Nixon, met een rode band schuin langs zijn hoofd: “the pressure mounts”. De laatste pagina van het blad is gewijd aan een gesprek tussen Edward Behr en Gore Vidal. Het gesprek gaat over de politieke zeden in Amerika en is, hoewel lang geleden, toch ook heel actueel.

Vidal schreef “Burr”, een meditatie over het ontstaan van de Amerikaanse republiek en de vijftig jaar daarna. In het boek noemt hij de grote mannen “oligarchen”, met grote eigendommen, dubieuze handelsrelaties en tamelijk overschat. Het lijkt of het over Poetin’s en Trump’s vrienden gaat. George Washington vertoonde koninklijk gedrag, maar was een zeer middelmatig veldheer. Thomas Jefferson was een hypocriet zonder enig respect voor vrouwen, zwarten of bezit lozen. Madison was misschien de slimste van de auteurs van de Federalist Papers. Alexander Hamilton werd door Burr uitgedaagd tot een duel en verloor zijn leven daarbij, Burr berucht en in schande achterlatend.

Het boek van Vidal had ik in het spitsuur des levens nooit uitgelezen, maar nu onder de fall-out van het presidentschap van Trump, wel en is er weinig dat meer boeit. Het verhaal is boosaardig, maar bovenal helderziend. Soms zijn alleen andere namen in te vullen, maar lijken gebeurtenissen en omgangsvormen van de Amerikaanse politiek opgepikt uit de krant of Youtube van gisteren.

Of uit Michael Wolff’s verhaal “Vuur en woede” in het Witte Huis van Trump. Het verbijsterende element in de revolte van Trump en Bannon is het minimale verhaal, het regressieve element daarin: vroeger was het allemaal beter. Maar wie iets ordelijks wil doen, enige systematiek probeert te bereiken in bestuurlijk handelen, stuit vooral op chaos in het denken en geharrewar met de pers. Die chaos is bedoeld, tenminste door Steve Bannon, die het bestaande systeem wilde slopen.

Het verschijnsel Trump is nog te begrijpen, want de V.S. lijken inderdaad vast te lopen in sociale ongelijkheid en hopeloos conservatieve ideologie. Maar waarom slaagt het land er niet in zich daar uit te bevrijden? Waarom scoren bestuurlijke amateurs nog steeds 35 % waardering bij de kiezers?
Hoe werkt het nieuwe mediale landschap daar op? “Met het nieuwe modeverschijnsel van het binge watchen van TV programma’s werd het dagelijks leven geheel ondergeschikt aan het publieke drama”, schrijft Wolff (p.270) “Het echte moeras is het moeras van kortzichtige, ingebakken, incestueuze belangen.” (p.271) Het halve electoraat dacht dat Trump daartegen een list zou hebben. Maar daarmee zijn Trump en Sloppy Steve schromelijk overschat. Onze eigen populisten overigens ook. Energiek zijn ze wel, maar de transformatieve energie staat naar de verkeerde kant gericht. Het bestaan moet achterwaarts worden begrepen, maar voorwaarts geleefd.

Zo struikelde ik over Philipp Blom, “Wat op het spel staat”. “Mensen zijn de producten van de verhalen die ze over zichzelf vertellen”, schrijft hij. (p.67)
“Ideeën leven en sterven met de generaties waarin ze geboren zijn. Als de technologische verandering sneller gaat dan de wisseling der generaties, ontstaat er onvermijdelijk frictie.” (p.60) De positie van de arbeid is door de digitale revolutie gewijzigd. Mensen zijn als arbeidskracht verouderd. Maar als consument zijn ze nog steeds nodig.

Von Hayek en Friedman hebben op dat inzicht hun positieve houding jegens een onvoorwaardelijk basisinkomen gevestigd. Daarin kregen zij ook, de toch niet bepaald progressieve, Nixon mee. Het basisinkomen ging in de V.S. niet door, misschien door het protestantse sentiment: ”wie niet werkt, zal ook niet eten.”

Ook de PvdA heeft daar last van. Het egalitaire sentiment van onze stroming toetsen wij aan wetten en regels, maar ook aan de maatschappelijke werkelijkheid. Thijs Wöltgens schreef al weer jaren geleden over gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Die hebben weinig te maken met uitkering en het mogelijke loon. (Lof van de Politiek, p.90/91)

Maar die situatie van 1992, toen Thijs dit schreef, verandert als een groot deel van de burgers niet meer nodig is voor de economie. Als de I-alles van Robert Reich op de markt komt, kan iedereen met smartphone en 3 D printer, alles maken. Maar wie koopt het? Zijn wij nog iemand, als we niet meer werken? Kan de consumptie onze identiteit vestigen?

De socioloog Richard Sennett heeft over dit thema geschreven (The Corrosion of character”, de Ambachtsman). Als het niet meer ons beroep is, ons vak waar we identiteit aan kunnen ontlenen, blijft vooral de combinatie van burgerschap en opvallend consumeren over. Alleen hebben we voor consumptie wel inkomen nodig. Bij een basisinkomen zou de vrijheid bestaan om ongeremd door de zorg voor het dagelijks brood, ja of neen te zeggen tegen een werkgever. Geen bullshit baan meer, veel beter loon voor slachters en vuilophalers…

De nieuwe minister van SZW, Wouter Koolmees, ziet niets in onderzoek over het onvoorwaardelijk basisinkomen. Hij verkiest het verdelen van banen. Dat lijkt een doodlopende weg. Eerlijke evaluaties van zoiets als het “Werkgevers Service Punt” wijzen uit de rendementen niet hoger zijn dan die van de arbeidsbemiddelaars uit de jaren tachtig: ik hoop dat de bemiddelaars voor een jaar werken één geslaagde bemiddeling scoren. Het probleem is: bemiddelaars scheppen geen banen.
Kortom, de behoefte aan transformatieve energie is groter dan ooit. Die zal, vrees ik, uit de politiek moeten komen. Dat is een somber makende gedachte. Want de politiek heeft een visie tot aan de volgende verkiezingen en een incestueuze verhouding tot de ingebakken belangen. Dat was het lot van de meeregerende sociaaldemocraten. Onze PvdA heeft dat geweten. De SPD in Duitsland lijkt nog een keer in die fuik te zwemmen. Hoe moeilijk kan het zijn?


Geplaatst op: 28 januari 2018
Laatste update: 04 februari 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doorpakken voor Arbeidsgehandicapten

Door: Dick Kalkman

Wij gaan in Nederland niet goed om met arbeidsgehandicapten of beter gezegd met onze arbeidsbeperkten. Afhankelijk van hoe men meet, betreft het zo’n 10 á 15% van de bevolking. Het betreft 1,7 miljoen mensen (CBS). Een zeer diverse groep, van mensen met een aanboren handicap tot mensen die een ongeval hebben gehad of ziek zijn geworden. Deze groep mensen ondervindt vele problemen. Zo zijn de cijfers over betaald werk of vast werk dramatisch laag.

Arbeidsbeperkten staan deze dagen weer vol in de belangstelling. De recent (meer) bekend geworden excessen spreken voor zich, maar we hebben hier te maken met decennia-lange structurele problemen. Keer op keer staan de kranten vol met de achterliggende oorzaken, mooie intenties en beleidsfalen. Het is nu tijd om met echte oplossingen door te pakken.

Wat moeten arbeidsbeperkten ondergaan? Een bloemlezing: Discriminatie, een slechte toegang tot de arbeidsmarkt, geen of slecht onderwijs, weinig maatschappelijke kansen, onderbetaling, cao-ontwijking, sociale isolatie, financiële problemen, gebrek aan ondersteuning, enz, enz. En ja, in sommige gemeenten, door sommige bedrijven en overheden worden arbeidsbeperkten fantastisch geholpen. Dat geeft aan dat veel van die ellende wel degelijk vermeden en/of opgelost kan worden.

Dit artikel gaat primair over wat er zowel landelijk als lokaal – nu – aan kan gebeuren.

De oorzaken

Een groot deel van de problemen is terug te voeren op politieke beslissingen die zowel op landelijk niveau als in gemeenten zijn genomen. Beslissingen resulterend in periodieke structuurwijzigingen en bezuinigingen. Daaronder waren ook vele foute beslissingen. Foute beslissingen gebaseerd op ficties, opportunisme en decepties.
Lees verder

De PvdA en het goede verhaal

Door: Tom van Doormaal

Voor een goed verhaal gaat de wereld plat, zeg ik vaak aan de borreltafel. Mensen vragen mij dan waarom ik nog steeds lid ben van de linkse splinter die de PvdA is geworden.

Waar blijft dat goede verhaal dan? Aan de borreltafel is treiteren toegestaan. Ik geloof nog steeds aan de sociaaldemocratische uitgangspunten en voel me goed in de historische traditie, zeg ik dan. En je kunt veel zeggen van Lodewijk Asscher, maar slecht doet hij het niet, voeg ik dan nog toe.

Loopt de sociaaldemocratie op zijn laatste benen? Een oud voorzitter van de PvdA vindt tien zetels wel een natuurlijke omvang voor de sociaaldemocratie. Ik geloof dat niet, maar er zal wel een ‘goed verhaal’ moeten komen, niet een dik verkiezingsprogramma met slimme details, wel een visie die kan werven en binden. Het overwinnen van de inzinking moet, terwijl er lokale verkiezingen voor de deur staan. Dat maakt regie voor de verzwakte partijleiding lastig.
Lees verder

Hoe regeren wij?


Door: Tom van Doormaal

Al vaker heb ik me geschreven over de ontwikkeling van Lelystad Airport. Als actief zweefvlieger ben ik ook belanghebbende, maar daarom gaat het me niet. De landelijke organisatie KNVvL doet zijn best en de bewoners uit diverse landsdelen laten zich oppositioneel goed horen.

Boeiend vind ik de gang der dingen als politicoloog. Wat gebeurt er nu eigenlijk en waarom loopt het zo als het gaat? Het FD van 11 december schrijft dat experts een braindrain zien bij het ministerie van Infrastructuur. Dat is geen verrassende mededeling. Inhoudelijke kennis is niet in tel in de overheidsbureaucratie, als je maar verstand hebt van processen en management.

Waarom is het proces zo belangrijk? Welke dingen zijn bepalend voor de effectiviteit van het optreden van de overheid? De rapportage van de Bewonersdelegatie Aansluitroutes Lelystad heeft de titel “Een ander geluid”. Het is een stuk met verbluffende kwaliteit.
Lees verder

Sociale huurwoningen voor beginners


Door: Tom van Doormaal

De PvdA heeft niet veel goed gedaan rond het wonen, in de laatste coalitie met de VVD. Hoe kunnen we dat repareren? Hoe kunnen we een nieuwe agenda bedenken?
Laten we een poging doen een serieus debat in de PvdA te voeren. Ik ben voor eenvoud, mits het niet te eenvoudig wordt.

“Sociale huur” verwijst naar een sociale doelstelling. Sociaal is tegengesteld aan ‘marktconform’, want marktconform is doorgaans niet sociaal of rechtvaardig. Het begrip marktconforme sociale huurprijs is een tegenstrijdigheid, die slordig denken verraadt.
Lees verder

Uitnodiging presentatie & Pasar malam


 
Linksom! in de PvdA presenteert nieuwe ideeën over een ander financieel en sociaaleconomisch beleid.

Vrijdag 17 november 2017, 16.00 uur, PvdA kantoor Rotterdam, Willem Smalthof 95 Rotterdam

Gerard Bosman presenteert hoe zo’n heel ander, beter beleid eruit zou kunnen zien:

 • Een beter economisch en begrotingsbeleid, niet gericht op zo klein mogelijke overheidsschuld op zo kort mogelijke termijn, maar op minder schulden van mensen en bedrijven, op minder afhankelijkheid van export en de financiële industrie, op meer banen, op meer bestaanszekerheid, op verduurzaming van onze economie en op minder ongelijkheid, in inkomen, vermogen, gezondheid, levensverwachting én kansen
 • Waarom ongelijkheid in Nederland wel een groot en groeiend probleem is en wat we daaraan kunnen doen
 • Een beter belastingstelsel: gericht op eerlijk delen en meer banen
 • Met een Wet basisuitkeringen en basisbanen in plaats van de Participatiewet
 • Met een Plan voor de Arbeid 21e eeuw met investeringen in banen, het eerlijk verdelen van banen en het regelen van vast en eerlijk werk
 • Minder ongelijkheid met beperking inkomensongelijkheid door beperking verschillen tussen hoogste en laagste inkomens, en de topbeloningen verder terug te dringen
 • Met hogere lonen door de inkomens van professionals in de publieke sector en het minimumloon te verhogen
 • Een beter woonbeleid met versterking van sociale huur en aanpak van de woningnood, met betaalbare huren en stoppen met schuldsubsidies
 • Met een beter zorgstelsel zonder marktwerking en eigen bijdragen en risico’s, geheel publiek gefinancierd, efficiënt en effectief, met ruimte voor professionals
 • Met een Nationaal Studiefonds in plaats van studieleningen en collegegelden
 • Met een zekerder pensioenstelsel, met behoud van solidariteit, met een hoger basispensioen (AOW) en een verlaging en differentiatie van de pensioenleeftijd
 • Met een Nationaal armoedeprogramma en een veel beter, humaner en effectiever systeem van schuldhulpverlening en schuldpreventie

Bouwstenen voor een volgend verkiezingsprogramma? Voor een links stembusakkoord?

De plannen worden op 8 november a.s. op hoofdlijnen besproken met Lodewijk Asscher en Gijs van Dijk. Onze Tweede Kamerfractie heeft al een fantastische eerste stap gezet met de gezamenlijk linkse tegenbegroting. Maar er is meer nodig, een echt alternatief.

Help ons de plannen verder te verbeteren, denk en praat mee!

Aanmelding vooraf is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld: lsplas620@gmail.com

Aansluitend is er op het partijkantoor in Rotterdam lekker Indonesisch eten en drinken. met o.a. Ga­do­ga­do, Rendang, So­to ajam, nasi rames, nasi koeining, sambal goreng telor, saté en bapao’s.. Uiteraard ook de heerlijke muziek uit de gordel van Smaragd. De gerechten worden bereid door o.a. Marijke, Karin en Hans, thuis in de Indonesiche keuken!

Voor deelname aan de Pasar Malam is een eigen bijdrage van € 7,50 p.p. inclusief welkomstdrankje verschuldigd. PINNEN is mogelijk. De Pasar Malam is van 17:00 tot 20:00 uur. Aanmelden voor de Pasar Malam is nodig: pvda.partijkantoor@yahoo.com