Lodewijk Asscher en het basisinkomen

Door: Tom van Doormaal

Aantekeningen bij meningen

Sommige meningen zijn meer van belang dan andere. Aandacht voor die van Asscher is zinvol, omdat hij als minister geschiedenis heeft, maar ook omdat hij als aanvoerder van sociaaldemocratisch denken belangrijk is in de ontwikkeling van coalities voor praktische vernieuwing.
In een kamerdiscussie over onderzoek naar het basisinkomen, wees Minister Asscher op de programma doorrekening van het CPB voor de verkiezingen van 2017. De partij van Norbert Klein had het basisinkomen in het programma opgenomen, dus het CPB kon onder een vergelijking met de programma’s van andere partijen niet uit.

Deze doorrekening toonde voldoende aan dat het onvoorwaardelijk basisinkomen geen begaanbare weg was, meende de minister en de Tweede Kamer volgde hem daar in, met een grote meerderheid. Tot dusver is het de politieke reden om niets te onderzoeken. Dat valt te betreuren: wat het CPB deed was een programvergelijking, niet een diepgravende studie.

In zijn boek “Opstaan in het Lloyd Hotel” geeft Lodewijk Asscher zijn redenering over het basisinkomen. (p.184-185) Hij noemt het een “sympathieke gedachte, die in de praktijk onsympathiek kan uitpakken”. Ik volg zijn drie bezwaren.
Lees verder

Advertenties

Het concept-pensioenakkoord gewikt en gewogen


Door: Gerard Bosman

Het concept-pensioenakkoord roept veel emoties op bij voor- en tegenstanders. Er staat dan ook veel op het spel. Het gaat over veel geld, diverse grote belangen en over visies op de verzorgingsstaat. Helaas wordt er door voor- en tegenstanders in het debat over het concept-pensioenakkoord ook veel onzin verkocht. Het is ook een complexe materie, en veel mensen hebben zich er weinig in verdiept, wat hen niet hindert om wel allerlei beweringen te doen. En natuurlijk wordt er ook bewust gemanipuleerd met informatie, in een poging stemmers bij de FNV te overtuigen. Ik doe een poging wat duidelijkheid te verschaffen, weeg de voor- en nadelen, denk ook na over mogelijke alternatieven, en kom uiteindelijk tot een oordeel. En ik verklap hier al dat ik, alles afwegende, tegen zal stemmen.

Het concept-akkoord gaat over twee hoofdonderwerpen, de AOW-leeftijdsgrens en het pensioenstelsel. Daarnaast zijn ook afspraken gemaakt over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers en is in de financiering een bezuiniging voorzien op de fiscale subsidies aan werkgevers voor lage inkomens. De laatste twee elementen blijven in deze analyse buiten beschouwing. Het zijn m.i. wel de twee beste onderdelen van het hele concept-akkoord, maar gaan niet over pensioenen of de oudedagsvoorziening.

Lees verder

Uitnodiging: Eerlijk werk in Europa

Linksom! organiseert samen met Agnes Jongerius, de werkgroep Europa van de PvdA Zuid-Holland en de afdeling PvdA-Rotterdam op zaterdag 11 mei a.s. van 19.30 – 21.00 een publieksbijeenkomst over Werk & Europa.

Een debat over Werk & Inkomen. Nieuwe ideeën, voorstellen voor een Europees verbod op nul-urencontracten en payroll-contracten. Een minimumtarief, AOV en pensioen voor zzp-ers.

Iedereen is welkom. Doe mee en strijd samen voor eerlijk werk voor iedereen!

De bijeenkomst wordt gevolgd door een Europese verkiezingstour van Agnes met PvdA-ers door nachtelijk Rotterdam. Bezoek en luister naar de mensen die slechte nachtarbeid verrichten in Rotterdam. Samen geven wij deze mensen een gezicht.

Zaterdag 11 mei 2019, 19.30 – 21.00, PvdA kantoor Rotterdam, Willem Smalthof 95, 3031 NM Rotterdam.

Marktinterventie door het Rijk

Door: Tom van Doormaal

Bestuurders bepalen de richting, ambtenaren geven er instrumenten en uitvoering bij. Daarom leek het artikel in ESB van Maarten Camps interessant: “sturen op economische groei” is de titel, maar zijn ambitie om invloed van de woningbouw op conjunctuurschommelingen te dempen sprak aan.

Henk Nijboer pleitte onlangs voor meer regie van het Rijk in de woningbouw. Daarover heb ik mijn beleefde twijfels uitgesproken. Maar Maarten Camps’ denkbeelden sluiten aan bij wat Henk Nijboer eerder opperde. Zijn argumentatie helpt evenwel maar weinig.

Camps wil geen procyclisch beleid, minder volatiliteit in de vraag en continuïteit in de bouw. Daar lijkt me weinig op tegen.

Hij doet vier beleidssuggesties: hypotheekrenteaftrek sneller afbouwen, een bouwfonds, de grondwinsten apart zetten, stabiliserend woningmarktbeleid.
Lees verder

Linksom! op het PvdA-congres


Door: Dick Kalkman

Op 19 januari 2019 organiseerde Linksom! op het PvdA-congres een bijeenkomst over armoede, schulden en basisinkomen.

De belangstelling voor de bijeenkomst was zo overweldigend dat tientallen bezoekers niet meer de zaal, of zelfs maar de toegangshal, in konden. Voor al deze mensen, alsmede andere belangstellenden, geldt dat wij graag naar u toe willen komen. In een regionale bijeenkomst kunnen wij dan samen met u de dialoog voortzetten. Neemt u even contact op, dan maken wij afspraken.

Met bijzondere dank aan Gerard van Oosterhout voor het vele werk vindt u hieronder, samen met enige impressies van het congres, het videoverslag.

Een nieuwe sociaaldemocratische agenda


Door: Gerard Bosman

Waar visie ontbreekt, komt het volk om” – Joop den Uyl

De sociaaldemocratie is een drijvende kracht geweest in de opbouw van onze verzorgingsstaat. Niets heeft de mensen meer vrijheid gegeven dan de verzorgingsstaat. De bron van vrijheid lag in het succes van collectieve actie en het organiseren van solidariteit, die mensen in staat stelde tot een grotere grip op hun eigen lot.

Neoliberalen doen het voorkomen alsof vrijheid in de eerste plaats een individuele prestatie is. Met als logische implicatie dat het individu de volledige verantwoordelijkheid kan dragen voor wat er met hem gebeurt. Dat de overheid daar geen omkijken meer naar heeft, en zelfs niet moet hebben – want dan nemen betrokkenen onvoldoende eigen verantwoordelijkheid.

Het is echter een vergissing, met ingrijpende gevolgen, om aan te nemen dat ons emancipatieproces is voltooid. En dat we nu een maatschappij hebben van economisch zelfredzame, autonome individuen. Het resultaat is een ‘zelfredzaamheidsparadox’: door van iedereen evenveel verantwoordelijkheid te vragen, verliezen sommige groepen juist de regie over het eigen leven.
Lees verder