Coronacrisis


 
 
Terwijl de Covid-19 crisis ons allen en onze geliefden hard raakt wordt er ook binnen onze partij doorgewerkt om de crisis, zo goed en kwaad als het nog kan, te beheersen. Veel persoonlijke hulp, maar ook actuele politiek om de directe en komende noden zo goed mogelijk aan te pakken.

Onderwijl wordt er ook nagedacht over wat dat betekend voor de toekomst van Nederland. De afgelopen maanden zijn er binnen Linksom! vele ideeën en opvattingen over de toekomst van Nederland besproken en op papier gezet. Ideeën over de toekomst, een toekomst van arbeid tot zorg.

Om onze PvdA tweede kamerfractie bij dit alles te steunen hebben wij middels bijgaande brief gericht deze ideeën gedeeld.

Brief aanpak coronacrisis
 
 
 
 

De liberalen

 
 

Door: Tom van Doormaal

Brummer meent dat “wij liberalen iets goed hebben te maken”. (Trouw, 14 maart 2020) Dat is wel iets, maar wie zijn we en wat gaan we goed maken?

In grote lijnen is het een aardig essay. Er staan wel wat dingen in die kloppen, maar soms ook wat kromme redeneringen. Dat hoort bij een essay zo te zijn. Ik pik er een paar beweringen uit.

– “De verhouding tussen arbeid en kapitaal is ontspoord, door een enorme toename van flexibele arbeidskrachten en ZZP-ers.”

Dit lijkt me geen zuivere redenering: de verhouding tussen kapitaal en arbeid is ontspoord, met als gevolg een groei van de flexibele arbeid. Maar waarom is dat gebeurd en waarom vinden we tot dusver geen remedie tegen die verstoring? Mij lijkt een oorzaak dat de internationalisering de mogelijkheid biedt om nationale wetgeving te ontwijken.

– “Het ontbreekt aan bescherming voor werkenden, maar ook aan regels die de samenleving beschermen tegen bedrijven en zelfstandigen die de samenleving laten opdraaien voor hun private voordeeltjes.”

Zeker, bescherming voor werkenden en bescherming tegen roofkapitalisme, daar gaat het om. Met de formulering heb ik wat moeite, want het zijn geen “private voordeeltjes”, maar het is bikkelharde uitbuiting van arbeid en uitwoning van de aarde. Kijk naar de belastingverlaging van Trump, de toenemende sterftecijfers in de V.S. en het probleem van de werkende armoede.
Lees verder

CBR en DDR


 
 
 
Door: Tom van Doormaal

De laatste tijd schreef ik hier over de uitvoering in relatie tot het politiek gestuurde beleid. Dat daarmee iets aan de hand is iedereen wel duidelijk. Ook het parlement, drie jaar nadat de Algemene Rekenkamer een verbijsterende analyse maakte van de toeslagen, is wakker geworden. Rond de 40% van de toekenningen was foutief. Daar komt narigheid van stelde het IBO achteraf vast: toeslagen worden verstrekt aan mensen die geld nodig hebben, dus als je dat gaat terugvorderen, mag je aannemen dat het geld er niet meer is en dat je problemen krijgt.

Het is een soort logica die ik graag “boerenverstand” zou noemen. Ook het CBR heeft een wonderlijk probleem. Het moet toch niet zo ingewikkeld zijn om een rijbewijs van een 75+ houder te verlengen. Dat is het wel geworden, maar waarom? Iedereen kan zien dat wij demografisch vergrijzen, dus de groeiende aantallen kon het CBR decennia zien aankomen.

Ik had gelezen dat het CBR geen normale dienstverlener meer is. Probleem is dat het CBR een ZBO is dat een taak van de overheid uitvoert. Bij wie moet je zijn, als het niet loopt? Ik ben dus uit voorzorg tijdig begonnen met de procedure ter verlenging van mijn rijbewijs.

De curiosa komen onmiddellijk: mijn eigen huisarts wilde geen verklaring geven over mijn gezondheid. De andere keuringsarts die ik vond, wilde 40 euro contant en geen rekening leveren. Ik vroeg waarom ik niet kon pinnen, maar dan kon ik niet gekeurd worden. Ik was verbaasd, maar besloot de schouders op te halen, want ter plekke werd het resultaat online naar het CBR gestuurd: medisch geen beletselen.
Lees verder

CETA – Steun 2eK fractie en FNV


 
Door: Gerard Bosman
 

Steun mijn motie tegen CETA: https://ledenkamer.pvda.nl/proposals/78-stem-tegen-ceta. Laat zien dat PvdA wel iets geleerd heeft sinds Rutte II. Voor eerlijk handel, tegen oneerlijke handel, bescherm normen gezond en duurzaam voedsel en dierenwelzijn, bescherm rechten werknemers, voorkom oneerlijke investeerdersbescherming van multinationals met aparte rechtbanken. Kies voor mensen en duurzaamheid, tegen de vervuilers en de uitbuiters.

Motie
De PvdA, in congres bijeen op 7 maart 2020,
Overwegende dat onze Tweede Kamerfractie terecht tegen het CETA-verdrag heeft gestemd,
Overwegende dat onze Eerste Kamerfractie tot nu toe openhoudt hoe zij hierover zullen gaan stemmen,
Roept onze Eerste Kamerfractie op het goede voorbeeld van de Tweede Kamerfractie te volgen,
En gaat over tot de orde van de dag.

Het CETA-verdrag voldoet niet aan standaarden van eerlijke handel wat betreft gelijk speelveld voor duurzaamheid, dierenwelzijn, sociale rechten van werknemers en normen voor volksgezondheid, en ondermijnt daarmee de Europese normen daarvoor, en creëert voor multinationals een aparte rechtsgang, anders dan voor gewone burgers. Onze partij moet strijden voor eerlijke handel en gelijke rechtsgang. Nu het kabinet geen meerderheid heeft voor dit verdrag, moeten we haar niet aan die meerderheid willen helpen. Dat zou schadelijk zijn voor de geloofwaardigheid van onze partij.

Onze PvdA-fractie heeft in de Tweede Kamer een moedig unaniem besluit genomen om met het CETA-verdrag in deze vorm niet in te stemmen. Onze Eerste Kamerfractie laat nog open hoe ze zullen gaan stemmen. Hun stemmen zijn doorslaggevend of het verdrag het haalt. Duw onze Eerste Kamerfractie ook in de goede richting, steun mijn motie en maak de PvdA weer een geloofwaardige linkse partij.
Lees verder

Stemlokaal PvdA geopend: stem nu voor de motie!

 
 
 
Door: Gerard Bosman

Tot mijn verbazing heeft men op het Stemlokaal een advies geplaatst over deze motie om deze aan te houden. Verbazing, omdat zulke preadviezen in strijd zijn met de eerder aangenomen resolutie ledendemocratie. En verbazing, omdat men mij niet benaderd heeft over dit verzoek. In strijd met de regels en onfatsoenlijk.

Het preadvies luidt als volgt: “De Partij van de Arbeid vindt dat werknemers zeker moeten zijn van een fatsoenlijk loon en goede arbeidsomstandigheden. Dat gold vroeger en dat geldt nu. Er moet meer goed werk komen. Werknemers die zich organiseren in vakbonden staan sterk.
In deze tijd organiseren werknemers zich op verschillende manieren: via de grote, gevestigde vakbonden, in actiegerichte ad hoc groepen, zoals ‘PO in actie’ en soms ook via andere verbanden. Ook zien we initiatieven om meer draagvlak onder alle werknemers te zoeken voor cao’s, of om zzp’ers te betrekken bij cao’s.

Die verscheidenheid in organisatievormen mag er niet toe leiden dat het voor werkgevers makkelijker wordt om vakbonden opzij te schuiven en minder goede arbeidsvoorwaardelijke afspraken voor hun werknemers te maken. Toch zien we dat hier en daar gebeuren. Daarom heeft de Tweede Kamerfractie eerder al vragen aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gesteld over de arbeidsvoorwaarden bij Picnic en Deliveroo.
De Tweede Kamerfractie wil – met instemming van de Eerste Kamerfractie – de SER vragen om een vervolgadvies te geven op het eerdere advies Verbreding draagvlak cao-afspraken (2013) om zo recht te doen aan de rechtmatige rol van de vakbonden op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Om die reden zou de fractie willen verzoeken om deze motie aan te houden.”

De fractie draait om de hete brei heen. Mijn motie gaat over het weren van bonden die voornamelijk afhankelijk zijn van financiële bijdragen van werkgevers, zoals het AVV van PvdA Eerste Kamer fractievoorzitter Mei Li Vos. Dat heeft niets van doen met actiegerichte ad hoc groepen als PO in Actie. En de organisatievorm van het AVV, door niet-leden te laten meestemmen, ondermijnt de positie van vakbonden. Dat zien we ook, want bijna geen hond is lid van het AVV. De AVV bevordert free riders gedrag, meeprofiteren van een cao zonder een bijdrage te leveren. De beweging moet juist de andere kant op, door het lidmaatschap meer lonend te maken, bijv. door delen van het profijt van cao’s alleen toe te kennen aan vakbondsleden.

Ik ga niet in op de suggestie om de motie aan te houden. Daar is geen enkele reden toe. Integendeel. Het is in het belang van de geloofwaardigheid van onze partij om nu orde op zaken te stellen op dit pijnlijke dossier, en daarmee niet te wachten tot we midden in verkiezingstijd zitten. Het is goed dat Mei Li Vos nu eieren voor haar geld gekozen heeft en haar bezoldigde bestuurspositie heeft opgegeven bij het AVV, nu moet onze partij duidelijk maken dat we ook afstand nemen van dit soort praktijken.