Onze PvdA bleek een soort woekerpolis te zijn


 
Door: Gerard Bosman

Mijn inzet in het partijbestuur van de Partij van de Arbeid

Naomi Woltring schrijft in Socialisme & Democratie van oktober 2017 in haar artikel Lessen uit het neoliberalisme: repolitiseer de civil society 1dat sociale bewegingen en hun instituten de neoliberale logica soms onbewust geïnternaliseerd hebben en in hun eigen gelijk opgesloten zitten. Dat lijkt mij een passende beschrijving van de situatie in onze Partij van de Arbeid.

Nog steeds zijn er vele partijgenoten die denken dat persoonlijke autonomie, zelfredzaamheid, eigen kracht kernbegrippen zijn in onze waarden, ziende-blind voor de ontaarding daarvan in dikke ik, egoïsme, terugtrekkende overheid en afbraak van collectieve solidariteit en rechtvaardigheid. Zij geloven nog steeds in dat er geen alternatief was voor het huidige beleid, daarmee Thatcher en Blair volgend, terwijl Corbyn, Sanders en onze Portugese sociaaldemocraten anders laten zien.

Het zijn de partijgenoten die nog steeds denken dat sociaaldemocratische politiek alleen mogelijk is in tijden van hoogconjunctuur, niet als het crisis is. Terwijl het uiteraard geen kunst is om in tijden van voorspoed te investeren in sociale en rechtvaardige politiek, en het er juist in tijden van tegenspoed erop aankomt te staan voor sociaaldemocratische waarden in het concrete politieke handelen. Door juist dan niet de portemonnee van de overheid, maar van de gewone, normale burgers juist dan centraal te stellen, mensen aan het werk te houden en te krijgen, rechten van burgers niet te beperken maar het kapitaal aan te slaan.

Nog steeds geloven deze partijgenoten in dat er een tegenstelling is tussen het landsbelang en het partijbelang. Hedy d’Ancona wees er al op: Alsof het in het landsbelang is dat onze partij daardoor eerst in de gemeenten, daarna in de provincies en het Europarlement en nu ook in het nationale parlement een splinterpartij is geworden, en als we niet oppassen straks ook nog kleiner worden dan de Partij voor de Dieren, Denk en het Forum voor Democratie. Alsof het in het algemeen belang is dat mensen geen links alternatief meer als geloofwaardig konden zien en het maatschappelijk debat mede daardoor steeds rechtser, intoleranter en xenofober is geworden.

Dat Jeroen Dijsselbloem nu alsnog de consequentie trekt van het verlies van onze partij is terecht en te prijzen, al was het beter geweest als hijzelf, maar vooral ook onze partij, die conclusie eerder had getrokken.

Hoogleraar economie Bas Jacobs: “Het saneren van de overheidsfinanciën stond steeds voorop, terwijl de hoge staatsschuld niet de oorzaak van de crisis was maar het gevolg. Het gevoerde begrotingsbeleid betekende volgens het CPB sinds 2011 5 tot 6 procent minder economische groei en het kostte zo’n 360.000 banen. Het had zeker anders gekund. Als er wat minder zwaar was bezuinigd en wat meer was ingezet op het balansherstel van huishoudens, banken en de pensioenfondsen waren al die schulden teruggelopen. De trieste conclusie is: de schuldreductie is niet gelukt. De private schulden zijn hoger geworden en de overheidsschuld is nauwelijks gedaald. We zijn daarbij structureel ongeveer 10 procent aan bruto binnenlands product kwijtgeraakt, waarvan dus 5 tot 6 procentpunt op het conto van de overheid komt. Omgerekend is dat zo’n 40 miljard euro, waarop je 15 miljard aan belastinginkomsten kunt krijgen. Kortom: als we niks hadden gedaan was de begroting na drie jaar ook met 45 miljard verstevigd. Dan was het bezuinigingspakket van 2011-2017 niet nodig geweest.
Lees verder

Advertenties

Algemene politieke beschouwingen

Door: Tom van Doormaal

Echt nodig lijkt een algemene beschouwing niet. Het regeerakkoord is al besproken en het oordeel lijkt bepaald. Het is geen geheel onsamenhangende brei van maatregelen, maar veel visie of verhaal is er niet uit te halen.

Gaan we het land nu sterker maken? De uitvoerende macht is niet echt sterk. De politiek is zijn eigen vijand, zeggen sommigen. Onze wetten zijn ingewikkeld en verandering is lastig. De politiek is verstrikt in die complexiteit en de media meten de onmacht graag uit.

Schiphollen”

In Buitenhof houdt Winsemius het werkwoord “Schiphollen” ten doop: als mensen voortdurend wordt wijs gemaakt dat de luchtvaart kan groeien, terwijl de hinder afneemt, raak je je burgers kwijt. Maar hoe je geluidhinder moet meten, die zich nog niet voordoet, vertelt hij ook niet. Eerlijk zijn helpt: dus de bewindslieden moeten durven zeggen dat de luchtvaart van economisch belang is en de groei geaccommodeerd moet worden. Dus burger, slik je hinder maar…

Maar dat doen we niet. Ik heb hier eerder gefulmineerd tegen het gebrekkige onderscheid tussen bestuur en bureaucratie. Bij de Schiphol problematiek is dat mooi te zien. De bonje over de Lelystad-routes worden getoetst in een second opinion onderzoek, dat door de LVNL “op verzoek van staatssecretaris Dijksma” wordt opgedragen. Wie zou adviseren over de uitkomst van dat onderzoek? Ik denk dat de LVNL, als specialisten veiligheid van V&W, adviseert aan Dijksma. “De slager en zijn eigen vlees…”

Marc Chavannes schreef er acht jaar geleden over: de privatisering van de Nederlandse politiek. Als de politiek het aanvaardbaar vindt dat belangen met elkaar verknoopt raken, dan valt er niet veel meer te sturen. (Niemand regeert, 2009)

Belangen verknoping

Misschien is het niet zo vreemd dat politiek en bestuur voorzichtig zijn met belangen. In de V.S. heerst de schaamteloosheid: het grote geld ondermijnt de democratie en Trump is de media-man, die het volk moet verkopen dat het beperken van de winstbelasting en het beroven van de armen banen zal opleveren.

Bij ons is het niet zo extreem. Onze verkiezingen zijn minder afhankelijk van grote bijdragen van belanghebbende ondernemers en bedrijven. Maar ook wij hebben contact momenten met de grote bedrijven, in energie akkoorden of adviescolleges.

Je kunt het de “deep state” noemen. In Amerika gaat het dan vooral over de ‘agencies’, die vermijden dat de overheidsbureaucratie steeds groter wordt. Ik bedoel bij ons vooral de cultuur: het diep gewortelde denken over hoe iets in het openbaar bestuur behoort te worden aangepakt. Die opvattingen zitten in de departementen, de adviesorganen, de vakbonden, de organisaties en de adviescolleges. Hoe samen te vatten?

“Bij stukjes en beetjes, kalmpjes aan, dan breekt het lijntje niet.” Aan visie hebben we niets. Mark Rutte denkt bij het woord visie aan de oogarts.
Lees verder

Uitnodiging: Studiemiddag Basisinkomen


Door: Tom van Doormaal

Partijgenoten,

Onze oppositie periode is nabij. Het is niet anders. We zullen moeten investeren in voor-denken en niet in na-denken. Wat gaat en wat ging er mis in de sociaaldemocratie? Ik zou zeggen: de relatie tussen overheid en markt, toegespitst op de effectiviteit van interventies op de arbeidsmarkt. Of, minder sociologisch: we zijn wel “van de arbeid”, maar onze arbeidsmarkt loopt vast in gepruts en gebrek aan resultaat.

Daarover moet gedacht worden. Niemand hoeft zich te bekeren tot het basisinkomen, maar laten we eens in discussie gaan over deze gedachte. Zou het kunnen? Zou het wenselijk zijn? Welke gevolgen zijn waarschijnlijk, welke denkbaar? Zijn alle gevolgen positief? Afhankelijk van je geloof, politieke richting, etc. betrekt iedereen onmiddellijk een positie in de discussie. In het zweet des aanschijns zult gij uw brood verdienen. Het is onbetaalbaar. De overheid gaat te veel verdelen. De overheid gaat juist te weinig regelen. Thomas More schreef er over, Thomas Paine ook. Richard Nixon was dicht bij invoering. Hillary Clinton liet het idee los bij gebrek aan cijfers.

Maandag organiseert het NPI in Nieuwspoort een discussie over meer onderzoek. Wetenschap is de grondslag van de vooruitgang. De PvdA zou een nuchtere en inspirerende rol moeten hebben in deze
discussie, die o.a. bij 50plus interesse op roept: flexibele pensionering via een basisinkomen?

Het programma vinden jullie in deze bijlage.

Wie wil mag komen: graag aanmelden via deze link.

Vr.gr. Tom van Doormaal

Uitnodiging workshop Werk & Inkomen


Voorafgaand aan de Politieke Ledenraad en het Congres organiseert Linksom!, samen met tweedekamerlid Gijs van Dijk, een actuele workshop. De workshop gaat over Werk & Inkomen. In de workshop is aandacht voor het Plan voor de Arbeid van Linksom! en de acties/beleid van PvdA Tweedekamer Fractie op het terrein van Werk & Inkomen.

De workshop is openbaar en gratis toegankelijk. De presentatoren zijn: Gijs van Dijk, Marijke van der Schoor en Gerard Bosman.

Datum/tijd: zaterdag 7 oktober, 12:00-13:00 uur.
Plaats: De Woonindustrie, Symfonielaan 1, te Nieuwegein.

Iedere belangstellende is van harte welkom!

De sprong voorwaarts

Door: Tom van Doormaal

De Grote Sprong voorwaarts van Mao is al weer een halve eeuw geleden en erg mooi liep het niet voor de Chinezen: het rode boekje, processen, honger… Met utopisten kun je beter oppassen, zo hielden mijn studiegenoten mij waarschuwend voor, en beperkten zo mijn groei in radicale richting.

Nu struikel ik weer over een sprong: van Naomi Klein in “neen is niet genoeg”. Zij heeft in Canada een sprongmanifest gemaakt, dat de mondiale crisissen verbindt. Wat bereiken wij met het incrementele beleid, het voorzichtig prutsen aan marginale verbeteringen? In de lijstjes doet ons land het goed, maar moeten we tevreden achterover leunen? Wat gaan we lezen in het regeerakkoord van vier heren? Inspirerende vergezichten?

Niks utopie

Het dominante neo-liberale gedachtengoed moet niks hebben van utopisch denken: Rutte zag er een olifant in, die hem het zicht op de horizon belette. Voor radicaal beleid is in een meer partijen systeem meestal onvoldoende steun, behalve in crisistijd: ons Deltaplan is een mooi voorbeeld.

Veel partijen hebben we door ons stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Dat tempert de neiging tot radicale oplossingen. Ook een gewortelde traditie van collegiaal bestuur draagt bij aan dat matige. In mijn vak komt ook het “pacificatie-denken” voor, grote verschillen tussen religieuze groepen, die aan de top worden overbrugd. De vorige coalitie had “bruggen bouwen” als motto.

Ik zie weinig verandering, weinig echt sturende gedachten. Een probleem is de spanning tussen bestaanszekerheid en de gewenste flexibiliteit op de arbeidsmarkt. De Vereniging Basisinkomen (Vbi) poogt daarover een brede discussie op gang te brengen, maar dat brede lukt maar matig. Het Netwerk Politieke Innovatie (NPI) doet mee door de wenselijkheid van meer onderzoek, experimenten en inzicht te onderstrepen.

De ideologische verschansingen van voorstanders en tegenstanders zijn groot. De bewindslieden verklaarden in het parlement dat er voldoende onderzoek was om te concluderen dat het basisinkomen geen begaanbaar pad zou zijn. Maar is dat zo? Of is er een besluit genomen om een onderwerp niet op de politieke agenda te plaatsen?
Lees verder

UitnodigingDoor: Louis Plas

Wij hebben Paul Kalma, voorheen Directeur van onze Wiardi Beckman Stichting en ook oud Tweede Kamerlid voor onze partij, gevraagd om met ons mee te denken over de toekomst van de PvdA. Hij heeft zich bereid getoond om in dat verband een inleiding te houden. Uw aanwezigheid en mogelijk ook discussiebijdrage stellen wij daarbij bijzonder op prijs.

Zijn bijdrage is getiteld: “Ontwaak, sociaal – democraat! ” De tekst van het gelijknamige artikel kunt u vinden op https://www.wbs.nl/opinie/all/ontwaak-sociaal-democraat. Het staat ook in Socialisme en Democratie, 2017 -2.

Vanuit Linksom! zal Louis Plas, oud – studiegenoot van Kalma en in de PvdA actief vanaf 1974, een eerste reactie geven.

Er is ruimte voor 25 aanwezigen. Daarom vinden we het plezierig, als u uw komst uiterlijk een dag van tevoren meldt. Een korte e-mail naar lsplas620@gmail.com is voldoende. Bij een mogelijke overtekening kunnen wij u dan berichten, dat het vol is. Hoort u niets, dan heeft u een plaats.

De bijeenkomst is op 6 september 2017. De bijeenkomst wordt gehouden in het partijkantoor van de afdeling Utrecht, Van Brammendreef 159. De inloop is vanaf 19.30 met aanvang om 20.00.

Wij hopen op uw komst!

De kerngroep van Linksom!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuinig op het recht


 
Door: Tom van Doormaal

De wet heeft een morele inhoud, bepaalt grenzen en dreigt met sancties.

Je moet iets doen of juist laten. Soms dreigt de wet, als je de regel over treedt. Daarom, vond Willem Witteveen, de wet een soort kunstwerk, een levende uitdrukkingsvorm van onze opvattingen en wijzen van samenleven. De ondertitel van zijn laatste boek luidt: “een andere filosofie van het recht”.

Het dagelijks nieuws zit vol van die spanning tussen moraal en praktijk: het recht als kruispunt.

De vreemdelingen

De ombudsman voor kinderen kon haar emoties maar net de baas, zo verontwaardigd was zij over het uitzetten van een moeder zonder haar kinderen. Het belang van het kind staat altijd voorop en een verscheuring van een gezin is niet in het belang van het kind. Dan passeer je een rode lijn, vonden ook anderen.

Het verhaal was wel te overzien: de moeder had bijna negen jaar tegen uitzetting gevochten, maar nooit een slag gewonnen. De kinderen waren na al die jaren landgenoten geworden. Demonstrerende klasgenootjes maakten dat ook helder. Wat gaat hier nu fout?

Als je geen kans hebt, moet je terug, helder genoeg. Meer dan vijf jaar verblijf geeft een kind een kans op “pardon”, mits mee gewerkt is aan uitzetting. De rechter had overwogen dat er dus geen pardon kon zijn. Dus moeder en kinderen werden gescheiden. Is de wet zo ingewikkeld dat daar 8 jaar proceduretijd voor nodig is? Dit ging dus al jaren fout.
Lees verder