Wet Toekomst Pensioenen, beter niet doen op deze manier

Door: Gerard Bosman

In 2019 hebben kabinet Rutte III en sociale partners een akkoord gesloten over herziening van het pensioenstelsel, waarover we al decennia bakkeleien. Een kijkje in de voorgeschiedenis van ons pensioenstelsel kun je nemen via: https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/longread-hoe-pensioenfondsen-lijnrecht-tegenover-de-toezichthouder-kwamen-te-staan.

Voor de FNV was en is dit akkoord een beladen dossier. Nog in 2019 organiseerde de FNV twee stakingsdagen met protestmanifestaties voor een beter pensioenstelsel. De meerderheid van de achterban steunde het akkoord, waar de huidige FNV-voorzitter, oud-SP-senator Tuur Elzinga, zich persoonlijk voor had ingezet. Niettemin was 76% voor en 23% van de leden tegen, met name gepensioneerden waren tegen. In het ledenparlement van de FNV was de stemverhouding 64 stemmen voor en 40 tegen. Eerder dit jaar werd de voorzitter van het FNV Senioren geroyeerd als FNV-lid. Veel kaderleden van FNV Senioren voeren nog steeds actie tegen het akkoord, er is veel woede en frustratie. Veel gepensioneerden hebben hun lidmaatschap opgezegd.1

Ook binnen de PvdA is het Ouderen Netwerk PvdA tegen, zie: https://ouderennetwerk.pvda.nl/nieuws/ouderen-netwerk-pvda-stelt-wijzigingen-voor-in-ontwerp-wet-toekomst-pensioenen/. Het pensioenakkoord werd politiek behalve door de coalitiepartijen van Rutte III en IV ook gesteund door PvdA en GL. De rest van de oppositie is grotendeels tegen, waarbij met name SP en 50Plus (in de Eerste Kamer) de leiding nemen van het verzet.

Uitstel of afstel

Dit voorjaar werd door het kabinet de uitwerking van het pensioenakkoord in een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend, de Wet Toekomst Pensioenen. Om in de Eerste Kamer een meerderheid te krijgen hiervoor is de steun van tenminste of GL, of PvdA nodig. In de Tweede Kamer treden deze fracties gezamenlijk op m.b.t. dit wetsvoorstel. De inzet van het kabinet om de wet per 1 januari 2023 in te voeren, is onlangs verlaten. De Tweede Kamer wil voor de behandeling meer tijd nemen. Inmiddels zijn er al wel meerdere debatten aan besteed en wordt er gekoerst op invoering per 1 juli 2023.

Lees verder
Advertentie

Moties voor PvdA congres 4-2-2023

Door: Gerard Bosman

Extra geld en beter systeem voor leerlingenvervoer speciaal onderwijs

Overwegende dat:

De actie van de LBVSO aantoont dat er schrijnende misstanden zijn bij het leerlingenvervoer voor het speciaal onderwijs,

Dat hun eisen, te weten:

* Op korte termijn inzet van WMO-vervoer op schoolspitsuren, extra inhuur van particuliere taxi’s en bedrijven door gemeenten, inhuur van zzp-ers, een efficiëntere indeling van busjes;

* Op iets langere termijn een ander systeem dan de huidige decentralisatie en aanbesteding, begeleiders weer terug als norm in de busjes, meer vaste chauffeurs die de kinderen kennen, en een kortere reistijd voor deze kinderen;

onze volle ondersteuning verdienen

Verzoekt:

Ons Tweede Kamerfractie om samen met het CLB te kijken hoe ze de inwilliging van deze eisen urgent kunnen bevorderen, en daarover binnen een half jaar te rapporteren aan de Ledenraad of het Congres,

En gaat over tot de orde van de dag.

Rapport Ledendemocratie

Overwegende dat:

Het rapport ledendemocratie van de permanente werkgroep ledendemocratie nog steeds niet met de leden is besproken,

Lees verder

Actieve oude man

Door: Tom van Doormaal

Omdat ik begaan ben met de publieke zaak, vind ik soms dat ik moet zeggen wat ik denk. Dat is recht doen aan het voorgeschreven rationele en democratische toetsen van onze beslissingen. Wij argumenteren en wegen de kracht van argumenten in ons politieke proces, om daarna te beslissen.

Het voorgaande lijkt een overbodig cliché, maar ik geef maar eens twee voorbeelden: het eerste gaat over een brief van mij aan BZK, het tweede over een mail aan de PvdA. De verschillen zijn opmerkelijk. Het eerste voldoet niet aan normen van elementair fatsoen, terwijl onze partij tenminste zijn best doet iets te leren.

Witte magie in het wonen

Mijn brief aan BZK was gericht aan Hugo de Jonge. Mijn probleem was de “witte magie”: de minister wil 900.000 woningen bouwen, maar mist de greep op de marktprocessen die dat moeten realiseren. Daarbij komt dat het stikstof beleid en de jurisprudentie de woningbouw verder vertragen en bemoeilijken.

Lees verder

Stagnerend democratisch bestuur

Bijlmer

Door: Tom van Doormaal

Think society, not economy”. Het is de voorlaatste zin uit “The market system” van Charles E. Lindblom.

Het markt systeem realiseert een verbazende samenwerking in de hele samenleving, nationaal en wereldwijd en helpt de vrede bewaren. Maar de andere kant, de regel ‘quid pro quo’ , die op de markt heerst, is een uitdaging voor juist dat begrip samenleving.

Het is de kortste samenvatting van het dilemma waar je als sociaaldemocraat voor staat. Lindblom schrijft een boeiend boek over de markt, maar het gaat om de samenleving, niet over de economie.

Het probleem: doen de marktpartijen en de sociale instituties ongeveer wat je wilt en hoopt? Ik zou de drs uit Buitenveldert nog graag hebben gesproken over dit thema, maar Den Uyl is er niet meer. Hoe laat de huidige Minister van Volkshuisvesting, Hugo de Jonge, de markt voor zijn doelen werken? In mijn laatste geschrift noemde ik zijn doel van 900.000 woningen “witte magie”. Wie gelooft daar in? Een woningbouwplan van een beetje omvang neemt al gauw twintig jaar voorbereiding.

Van zelf doen naar…

Laten we toch nog maar eens kijken naar wat er veranderde. Ik ben in 1965 lid geworden van de PvdA en heb me altijd sociaaldemocraat gevoeld. In de woelingen in Amsterdam (jaren zeventig) heb ik wel getwijfeld aan de koers van de partij en de discussies niet altijd bewonderd.

Ik werkte bij de VARA, waar Marcel van Dam mijn immer afwezige baas was. Maar we hadden intense discussies over de richting van de samenleving, de vrede, de huren en de inkomens, de rol van de vakbonden.

Lees verder

De sociaaldemocratie en de woningbouw

Door: Tom van Doormaal

Het ontroert een beetje: Hugo de Jonge en zijn dappere taal over het bouwen van woningen. Hij weet niet goed, waarom het niet gaat lukken. We hebben het bouwen van woningen zeer ingewikkeld gemaakt en witte magie zal geen tempo in de woningproductie opleveren.

Wat wel? Afschaffen van het bestemmingsplan, iedereen laten meepraten over bouwplannen, kansen voor speculatieve investeerders. Maar kan dat afschaffen wel? Neen, zegt iedereen dan. Dus doen we mee aan de witte magie.

Het blijft moeilijk. De klassentegenstellingen horen niet, de tekorten voor woningzoekenden zijn verwoestend voor de sociale verhoudingen, de tekorten aan woonruimte versterken de problemen rond vluchtelingen.

De manier om wat verder te komen lijkt mij gewetensvol naar het verleden te kijken en daaruit lessen te trekken. De sociaaldemocratie heeft een grote rol in de huisvesting gehad, dus wat leren we?

Amsterdam

Begin jaren zestig werd helder dat Amsterdam een grote achterstand had in het wonen en dat stadsvernieuwing en nieuwbouw zeer urgent waren. Belangrijk wethouder: Joop den Uyl. Fameuze brochure over de Bijlmermeer: “Om de toekomst van 100.000 Amsterdammers”. In 1968 werden de eerste flats opgeleverd, later gevolgd door de typische honingraten.

Ik werkte in het welzijnswerk in de Bijlmermeer en moest iets met het bouwen van een “subcentrum”. Het centrum moest onder de verhoogde weg: “halfhoog” in het dieventaaltje van de planologen. Die wegen liepen over betonblokken van vier meter hoog. In de spelonken daaronder moest het centrum komen.

Lees verder

Denken en Doen

Door: Tom van Doormaal

De wereld draait door, in dubbele betekenis. Hoe kon de rel rond het voorzitterschap zo snel uit het spoor lopen? Arib was er helder over en Kuiken eigenlijk ook. Misschien was de inzet vooral de loopbaan van Vera Bergkamp te breken en dat zou kunnen lukken.

Het probleem blijft wel dat het weer een rel over niks is, terwijl het zou moeten gaan over de serieuze zaken waar de politiek mee te maken heeft. Dat houdt me bezig: waar is de plek, in de politiek en in de partij, waar we iets meer op afstand discussiëren van de alledaagse opportuniteit, zonder te belanden in de wetenschappelijke distantie van onderzoeksbureaus?

Kuiken schreef een aardige brief en wilde in de komende ledenraad “om elkaar heen staan”, maar moeten we niet beter analyseren in welk mes we nu weer gelopen zijn en waarom we zo onhandig zijn dat ons dat gebeurt? Ik probeer dat vaker in deze kolom, maar ik moet wel doen alsof ik een enthousiaste lezerskring heb. Waarover zou ik wat meer debat willen van en tussen de slimme leden die onze partij nog rijk is?

Inflatie

We zijn heel goed in redeneringen over koopkracht, de waarde van geld en de werkgelegenheid. Het is het macro-economische denken van Keynes, waarin de centrale bankiers de rente verhogen om de economie af te koelen en verlagen om hem aan te jagen. Het is alleen wel een theorie, waarover je moet nadenken.

Lees verder

Uitnodiging Conferentie

Conferentie Gedurfde ideeën over armoedebestrijding

  • Armoede en het groeiende verschil tussen rijk en arm
  • Hoe schrijnende armoede te bestrijden
  • Onvermogen van de overheid om armoede structureel aan te pakken
  • Structurele oplossingen, zoals het zekerheidsinkomen

Dagvoorzitter Dick Kalkman, Linksom!

Met bijdragen van

• Senna Maatoug, Lid Tweede Kamer, GroenLinks
• Barbara Kathmann, Lid Tweede Kamer, PvdA
• Bart Plaatje, Secretaris FNV
• Marjolein Moorman, Wethouder Amsterdam, PvdA
• Esmah Lahlah, Wethouder Tilburg, GroenLinks
• Corinne van Gaalen, Senior medewerker Nibud
• Cieka Galenkamp, Coördinator Voedselbank
• Gerard Bosman, Linksom!
• Frans Dolmans, Linksom!

Sarah Reitema (PvdA Rotterdam) leidt enkele vraaggesprekken.

Voor wie

Alle leden van de PvdA , Groenlinks en FNV.
Bestuursleden, kaderleden, wethouders, burgemeesters, raadsleden en Kamerleden.
Introducees zijn welkom.

Wanneer

Op zaterdag 5 november 2022 van 10.30 uur tot 16.30 uur met lunch.
Ontvangst vanaf 10 uur. Nazit tot 18 uur.

Waar

In Fort Vreeswijk. Adres: Fort Vreeswijk 1A, 3433ZZ Nieuwegein.
Per OV bereikbaar, voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving.

Aanmelden

De deelname is gratis.

Aanmelding is gewenst. Zend uw naam en e-mailadres en die van uw introducé naar: armoedeconferentie@gmail.com

Rond 1 november ontvangt u dan een conferentiemap met het programma, de route naar Fort Vreeswijk en interessante informatie over structurele armoedebestrijding.

Armoede van ideeën

Door: Tom van Doormaal

De algemene beschouwingen deden pijn aan mijn ogen. Ik vroeg me af waarom ik keek. Toevallig las ik ook het “Neo-liberalisme” van Mellink en Oudenampsen. Zij citeren bijna op hun laatste pagina een citaat van Galbraith:

Ideeën zijn in wezen conservatief. Zij bezwijken niet onder de aanval van andere ideeën, maar onder de geconcentreerde stormloop van gebeurtenissen waartegen ze niet opgewassen zijn.” (p.243)

Dat is een sterke! Ik vroeg me af wat ik aan ideeënstrijd had gezien. Voor die stormloop van gebeurtenissen kun je de oorlog in Oekraïne invullen, al vond niet iedereen dat nuttig. Maar de kernvraag: welke ideeën waren de impulsen achter het debat en de felheid ervan?

Ging het alleen om ritueel? Toen de koets langs de Raad van State reed, werd onder een zee van omgekeerde vlaggen “landverraders” geroepen. Onze royals bleven met besmuikte hoofdjes wuiven, maar het was een uniek moment. De politiek moet de gevoelens uitdrukken, dus de Kamer hing voor mij vol omgekeerde vlaggen… Maar de vraag is wat ze, alle twintig fracties, nu precies zeiden. Ik hoorde niet veel zinnigs, maar verwarrend was het.

Rutte en de revolutie

Veel grip kreeg het parlement niet op Mark Rutte. Ook zijn recente gesprek met Sven Kockelman in het Catshuis voegde niets toe. Hij was in vorm: een behendige en inhoudelijke beheersing van de materie, uitgeslapen en welgemoed: “een hele goede vraag, we zijn het eens… maar ik moet ook duidelijk zijn…”

Lees verder

Samenvatting Noodplan armoedecrisis 2022-23

Door: Gerard Bosman

Kabinet toont veel te weinig gevoel voor urgentie

Bij de parlementaire behandeling van de Voorjaarsnota van dit kabinet heeft de coalitie vastgehouden aan haar eigen plannen (totale extra uitgaven 7 miljard – vergelijk de extra uitgaven tbv bedrijfsleven van ruim 85 miljard in covid-crisis) en de plannen van PvdA/GL (verhoging WML/sociaal minimum, bevriezen/verlaging huur, eenmalige uitkering van 500 euro voor iedereen met zorgtoeslag, te financieren door extra solidariteitsheffing op winst) weggestemd. In de EK waar coalitie geen meerderheid heeft, stemden op de laatste nacht voor het reces alleen PvdA, GL en Groep Otten tegen de Voorjaarsnota-begrotingswetten. Daarmee is er voor 2022 nog maar weinig meer mogelijk.

Inmiddels is kabinet bezig met begroting voor 2023 en daarin speelt koopkrachtdaling door de enorme inflatie (gemiddeld 7% koopkrachtdaling volgens CPB voor alle werkenden en gepensioneerden, voor lagere inkomens nog hoger, hoger dan ooit sinds WWII) een hoofdrol. Dit tegen achtergrond van enorme winsten bij kapitaalbezitters en grootbedrijf en een ongelijkheid in ons land die na de VS de grootste is in de westerse wereld, een aanvalsoorlog in Oekraïne gericht tegen democratische waarden en mensenrechten door een autoritair regime van een kernwapenmogendheid en de dreiging van een ander vergelijkbaar regime tegen Taiwan met vergelijkbare waarden, een mede daardoor versnelde energiecrisis tegen de achtergrond van een in klimaatrampen escalerende stijging van temperaturen, extreme neerslag én droogte, dramatische afname van biodiversiteit en vervuiling van bodem, hydrosfeer en atmosfeer, én een toenemende kans op besmettelijke en dodelijke zoönoses die epidemieën en pandemieën veroorzaken.

Armoede groeit, evenals de rijkdom: tweedeling

De armoede dreigt enorm te exploderen met ruim 1,3 miljoen huishoudens in armoede.

Lees verder